Jest Program Ochrony Powietrza

Zdjęcie
Podczas grudniowej sesji Sejmiku radni przyjęli „Program ochrony powietrza dla województwa śląskiego"

Ma on na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji oraz pułapu stężenia ekspozycji.

Zgodnie z prawem ochrony środowiska w przypadku stref, dla których programy ochrony powietrza zostały ustalone, a standardy jakości powietrza są przekraczane, zarząd województwa jest zobowiązany opracować projekt aktualizacji programu w terminie 3 lat od wejścia w życie uchwały sejmiku województwa w sprawie programu ochrony powietrza. Dokument ma określać działania ochronne dla wrażliwych grup ludności, szczególnie osób starszych. Badania przeprowadzone w 2015 roku przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wykazały przekroczenia pyłu zawieszonego PM 10 i PM 2,5, benzo)a)pirenu, tlenków azotu oraz ozonu.

„Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem powoduje problemy zdrowotne. To natomiast rodzi określone koszty, np. potrzebnych konsultacji lekarskich, zakupu leków, ewentualnej hospitalizacji, jak również koszty nieobecności w pracy czy w szkole. Koszty te określa się mianem pośrednich lub kosztów zewnętrznych złej jakości powietrza. Oszacowane koszty zewnętrzne skutków narażenia na występowanie podwyższonych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu w skali województwa śląskiego opiewają na kwotę 6 mld zł rocznie. Natomiast koszt inwestycji redukcji emisji powierzchniowej, wyznaczony na podstawie koniecznej redukcji substancji w aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego, oszacowany został na łączną kwotę ok. 8,3 mld zł wydatkowaną podczas całego okresu realizacji Programu” – czytamy w opracowaniu.

Program Ochrony Powietrza: najważniejsze informacje

  • Zgodnie z zapisami Prawa ochrony środowiska Program ochrony powietrza (POP), o ile ciągle występuje przekroczenie norm w tym zakresie, powinien być aktualizowany co 3 lata • Poprzedni Program ochrony powietrza dla woj. śląskiego przyjęto w listopadzie 2014 r.
  • We wszystkich strefach oceny jakości powietrza województwa śląskiego występują przekroczenia normowanych poziomów stężeń pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu, ponadto w aglomeracji górnośląskiej zostały przekroczone poziomy dla dwutlenku azotu i dla ozonu; poziomy ozonu zostały też przekroczone w strefie śląskiej.
  • Nadrzędnym celem aktualizacji Programu ochrony powietrza jest opracowanie działań naprawczych, których realizacja doprowadzi do poprawy jakości powietrza, co w konsekwencji spowoduje ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców województwa śląskiego.
  • Zgodnie z przeprowadzonymi analizami w zakresie wpływu poszczególnych źródeł emisji na wysokość stężeń substancji w powietrzu, głównymi kierunkami działań naprawczych powinny być redukcja emisji powierzchniowej (pochodzącej z indywidualnych systemów grzewczych) oraz emisji liniowej (pochodzącej z komunikacji samochodowej).
  • W Programie zamieszczono również katalog dobrych praktyk, który zawiera głównie działania o charakterze organizacyjnym i wspomagającym
  • Koszt inwestycji redukcji emisji powierzchniowej, wyznaczony na podstawie koniecznej redukcji substancji w aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego, oszacowany został na łączną kwotę ok. 8,3 mld zł wydatkowaną podczas całego okresu realizacji Programu, a więc do roku 2027
  • Integralną częścią POP, jest Plan Działań Krótkoterminowych (PDK), który jest „katalogiem” postępowania dla organów oraz mieszkańców województwa w przypadku wystąpienia poziomu informowania lub poziomu alarmowego uruchamiane mają być działania operacyjne; np. intensywne kontrole instalacji spalania paliw stałych w zakresie spalania odpadów oraz przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej oraz wprowadzenie darmowej komunikacji zbiorowej.
Załączniki
Program Ochrony Powietrza - prezentacja [4,3MB]

Linki do stron zewnętrznych
Program Ochrony Powietrza