Jest Program Ochrony Powietrza

Zdjęcie Zdjęcie
Podczas grudniowej sesji Sejmiku radni przyjęli „Program ochrony powietrza dla województwa śląskiego"

Ma on na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji oraz pułapu stężenia ekspozycji.

Zgodnie z prawem ochrony środowiska w przypadku stref, dla których programy ochrony powietrza zostały ustalone, a standardy jakości powietrza są przekraczane, zarząd województwa jest zobowiązany opracować projekt aktualizacji programu w terminie 3 lat od wejścia w życie uchwały sejmiku województwa w sprawie programu ochrony powietrza. Dokument ma określać działania ochronne dla wrażliwych grup ludności, szczególnie osób starszych. Badania przeprowadzone w 2015 roku przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wykazały przekroczenia pyłu zawieszonego PM 10 i PM 2,5, benzo)a)pirenu, tlenków azotu oraz ozonu.

„Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem powoduje problemy zdrowotne. To natomiast rodzi określone koszty, np. potrzebnych konsultacji lekarskich, zakupu leków, ewentualnej hospitalizacji, jak również koszty nieobecności w pracy czy w szkole. Koszty te określa się mianem pośrednich lub kosztów zewnętrznych złej jakości powietrza. Oszacowane koszty zewnętrzne skutków narażenia na występowanie podwyższonych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu w skali województwa śląskiego opiewają na kwotę 6 mld zł rocznie. Natomiast koszt inwestycji redukcji emisji powierzchniowej, wyznaczony na podstawie koniecznej redukcji substancji w aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego, oszacowany został na łączną kwotę ok. 8,3 mld zł wydatkowaną podczas całego okresu realizacji Programu” – czytamy w opracowaniu.

Program Ochrony Powietrza: najważniejsze informacje

  • Zgodnie z zapisami Prawa ochrony środowiska Program ochrony powietrza (POP), o ile ciągle występuje przekroczenie norm w tym zakresie, powinien być aktualizowany co 3 lata • Poprzedni Program ochrony powietrza dla woj. śląskiego przyjęto w listopadzie 2014 r.
  • We wszystkich strefach oceny jakości powietrza województwa śląskiego występują przekroczenia normowanych poziomów stężeń pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu, ponadto w aglomeracji górnośląskiej zostały przekroczone poziomy dla dwutlenku azotu i dla ozonu; poziomy ozonu zostały też przekroczone w strefie śląskiej.
  • Nadrzędnym celem aktualizacji Programu ochrony powietrza jest opracowanie działań naprawczych, których realizacja doprowadzi do poprawy jakości powietrza, co w konsekwencji spowoduje ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców województwa śląskiego.
  • Zgodnie z przeprowadzonymi analizami w zakresie wpływu poszczególnych źródeł emisji na wysokość stężeń substancji w powietrzu, głównymi kierunkami działań naprawczych powinny być redukcja emisji powierzchniowej (pochodzącej z indywidualnych systemów grzewczych) oraz emisji liniowej (pochodzącej z komunikacji samochodowej).
  • W Programie zamieszczono również katalog dobrych praktyk, który zawiera głównie działania o charakterze organizacyjnym i wspomagającym
  • Koszt inwestycji redukcji emisji powierzchniowej, wyznaczony na podstawie koniecznej redukcji substancji w aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego, oszacowany został na łączną kwotę ok. 8,3 mld zł wydatkowaną podczas całego okresu realizacji Programu, a więc do roku 2027
  • Integralną częścią POP, jest Plan Działań Krótkoterminowych (PDK), który jest „katalogiem” postępowania dla organów oraz mieszkańców województwa w przypadku wystąpienia poziomu informowania lub poziomu alarmowego uruchamiane mają być działania operacyjne; np. intensywne kontrole instalacji spalania paliw stałych w zakresie spalania odpadów oraz przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej oraz wprowadzenie darmowej komunikacji zbiorowej.
Załączniki
Program Ochrony Powietrza - prezentacja [4,3MB]

Linki do stron zewnętrznych
Program Ochrony Powietrza