Projekt zintegrowany LIFE

Logo projektu zintegrowanego LIFE Logo projektu zintegrowanego LIFE

Uchwałą Nr 1338/123/V/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego wyraził zgodę na przystąpienie Województwa Śląskiego do projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. Projekt o akronimie LIFE 14 IPE PL 021 / LIFE –IP MALOPOLSKA dofinansowany jest ze środków programu LIFE Unii Europejskiej.

Cel projektu

Zły stan jakości powietrza w województwie śląskim, przede wszystkim z powodu dużego zapylenia oraz ponadnormatywnych stężeń benzo(a)pirenu, stał się uciążliwym problemem zarówno dla mieszkańców, jak i władz lokalnych. W ramach projektu LIFE zaplanowana została współpraca między sąsiadującymi województwami – śląskim i małopolskim, a także Republiką Czeską i Republiką Słowacką, aby prowadzić wspólne działania w celu poprawy jakości powietrza.

Partnerzy projektu

  • Województwo Małopolskie – beneficjent koordynujący
  • Województwo Śląskie
  • Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy
  • Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
  • Instytut VITO NV z Belgii
  • Słowacki Instytut Hydrometeorologii w Bratysławie
  • Ministerstwo Środowiska Republiki Czeskiej
  • 55 gmin województwa małopolskiego

Budżet projektu

Całkowita wartość projektu wynosi około 17 mln euro (70 mln zł), z czego dofinansowanie unijne wynosi 42 mln zł.

Udział Województwa Śląskiego w projekcie

Udział Województwa Śląskiego w projekcie zintegrowanym LIFE pozwoli na uzyskanie pełnej informacji ilościowej oraz przestrzennej o zanieczyszczeniach przemieszczających się wraz z masami powietrza i wskazanie źródeł odpowiedzialnych za ponadnormatywne wielkości stężeń odnotowywanych na stacjach monitoringu jakości powietrza w województwie śląskim. Informacje te będą składową modelowania międzynarodowego, co pozwoli na uzyskanie pełnego obrazu rozprzestrzeniania zanieczyszczeń powietrza na obszarze Małopolski, Śląska, Czech oraz Słowacji i w konsekwencji, w jeszcze większym stopniu wspomoże rozwój i wdrażanie regionalnych i krajowych strategii mających na celu poprawę jakości powietrza.

Województwo Śląskie uczestniczy w dwóch działaniach realizowanych w ramach projektu zintegrowanego LIFE:

  • Działanie C.6. Międzynarodowe modelowanie zanieczyszczeń powietrza na obszarze Małopolski, Słowacji i Republiki Czeskiej.
  • Działanie E.3. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami.

Realizacja projektu została zaplanowana na lata 2015-2023, z kolei Województwo Śląskie uczestniczy w nim od października 2016 r.

Działanie C.6.

W ramach realizacji tego działania zostanie przygotowana wspólna baza źródeł emisji, która obejmie także województwo śląskie. Międzynarodowe modelowanie rozprzestrzeniania zanieczyszczeń zostanie wykonane dla obszaru Małopolski, Śląska, Czech i Słowacji. Przeprowadzona inwentaryzacja emisji zanieczyszczeń, jak również modelowanie warunków meteorologicznych dla obszaru województwa śląskiego pozwolą na opracowanie aktualizacji Programu ochrony powietrza (POP).

Ponadto zostaną opracowane i poddane analizie możliwe scenariusze wdrażania działań naprawczych określonych w POP i otrzymanych efektów.

Działanie E.3.

W ramach realizacji tego działania prowadzone będą spotkania z gminami województwa śląskiego, których celem będzie wypracowanie najlepszych sposobów ograniczenia emisji zanieczyszczeń z indywidualnych źródeł ogrzewania. Zaplanowano również zadania mające na celu podniesienie świadomości mieszkańców w tym zakresie.

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego
Więcej informacji nt. projektu zintegrowanego LIFE
Projekt zintegrowany LIFE - aktualności