Eksperci pomogą zwalczyć smog

 Plik Plik

Rozpoczęły się prace zespołu do spraw ograniczenia niskiej emisji

Marszałek Wojciech Saługa wręczył nominacje członkom Zespołu Roboczego ds. ograniczania niskiej emisji. W jego skład wchodzi 35 osób - przedstawicieli samorządów, instytutów naukowych, uczelni wyższych oraz administracji rządowej.

W pracach zespołu będą uczestniczyć także parlamentarzyści, przedstawiciele stowarzyszeń oraz fundacji związanych z ochroną środowiska. Swój wkład w przyszły program antysmogowy wniesie także kościół katolicki oraz ewangelicki. Zadaniem zespołu będzie przygotowanie założeń do uchwały antysmogowej Sejmiku, która ma objąć całe województwo.

„Tylko działając wspólnie i kompleksowo możemy być skuteczni w ograniczaniu niskiej emisji. To długi marsz, działanie które musi potrwać wiele lat, by osiągnąć sukces”, powiedział marszałek Wojciech Saługa. Podkreślił także znaczenie edukacji społecznej, aby zwiększyć odpowiedzialność mieszkańców za ograniczenie szkodliwej emisji z palenisk domowych.

Pierwszym etapem prac przy przygotowaniu programu ograniczenia niskiej emisji było przesłanie do 167 gmin z regionu ankiety, której celem było określenie świadomości na ten temat i zapytanie władz gmin czy dysponują one planami, programami walki z niską emisją. Póki co informację zwrotną w tej sprawie odesłało 87 proc. z nich i zdecydowana większość deklaruje wsparcie w walce z tym problemem.

W trakcie debaty poruszono tematy dotyczące m.in. skutków zanieczyszczenia powietrza wpływających na zdrowie i życie ludzi, technik efektywnego i nieuciążliwego dla środowiska palenia węglem w domowych kotłach i programów wsparcia walki z niską emisją.Zdaniem ekspertów rozwiązaniem nie jest wyłącznie zakaz opalania węglem, ale przestrzeganie norm jakości węgla i standardów emisyjnych kotłów.

Corocznie w województwie śląskim dokonywana jest ocena jakości powietrza pod kątem jego zanieczyszczenia 12 substancjami: dwutlenkiem siarki, dwutlenkiem azotu, tlenkiem węgla, benzenem i ozonem, pyłem zawieszonym PM10 i PM2,5 oraz zanieczyszczeniami oznaczanymi w pyle PM10: ołowiem, arsenem, kadmem, niklem i benzo(a)pirenem.

Pomimo stałej poprawy jakości powietrza w Polsce nadal dużym problemem pozostają ponadnormatywne stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu. Wyniki oceny jakości powietrza, przeprowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, wskazują, że obecnie na stan jakości powietrza wpływa w pierwszej kolejności zjawisko tzw. niskiej emisji pochodzącej z tzw. sektora bytowo-komunalnego oraz transportu. W paleniskach domowych stosowane są często paliwa złej jakości oraz spalane odpady w nieprzystosowanych do tego celu instalacjach grzewczych.

Dotychczas na terenie województwa śląskiego działania mające na celu poprawę stanu jakości powietrza były realizowane w ramach pięciu programów ochrony powietrza począwszy od 2004 roku. Aktualnie obowiązującym programem jest Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego, ma on na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji, który został przyjęty przez Sejmik Województwa Śląskiego 17 listopada 2014 roku.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik

Załączniki
Skład grupy eksperckiej [PDF 134,0kB]