Inicjatywa Antysmogowa - 2023

 graf. UMWS graf. UMWS

Ogłoszenie o naborze wniosków
o przyznanie pomocy finansowej z budżetu województwa śląskiego
w konkursie dla gmin z obszaru województwa śląskiego
„Inicjatywa Antysmogowa” w 2023 roku
w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej z budżetu województwa śląskiego w konkursie dla gmin z obszaru województwa śląskiego „Inicjatywa Antysmogowa” w 2023 roku w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza.

Konkurs ma na celu udzielenie pomocy finansowej gminom z obszaru województwa śląskiego w łącznej wysokości 5 000 000 zł w formie dotacji celowej na działania zmierzające do egzekwowania zapisów uchwały antysmogowej.

Dofinansowanie można pozyskać na następujące zadania:

1. Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej:

 1. zakup narzędzi lub urządzeń do kontroli palenisk domowych, np.:
  • zestawu do poboru próbek popiołu z paleniska oraz sit analitycznych i wilgotnościomierzy,
  • dronów wyposażonych w kamery i systemy teledetekcyjne oraz badające skład dymu z kominów (wraz z certyfikowanym przeszkoleniem personelu pilotującego),
  • mobilnych laboratoriów z analizatorem zanieczyszczeń (wyłącznie pojazdy z napędem elektrycznym),
  • zakup odzieży ochronnej dla służb i personelu odpowiedzialnego za kontrolę palenisk;
 2. zlecenie usług wspomagających przeprowadzenie kontroli palenisk domowych obejmujących:
  • wynajęcie urządzenia (np. drona, platformy wielozadaniowej wykorzystującej teledetekcję gazu) badającego skład dymu z kominów wraz z obsługą i odczytem składu dymu w czasie rzeczywistym,
  • kompleksowego badania próbek popiołu z palenisk domowych.

2. Wsparcie organizacyjno-techniczne planu działań krótkoterminowych:

 1. zakup i montaż w charakterystycznych lokalizacjach gminy tablic, wyświetlaczy LED (minimum 5 sztuk) w celu informowania mieszkańców o stanie jakości powietrza w danej gminie,
 2. zakup profesjonalnych (przeznaczonych do pomieszczeń użyteczności publicznej) oczyszczaczy powietrza wyposażonych m.in. w filtr HEPA oraz filtr węglowy, do wykorzystania np. w placówkach oświatowych, gminnych ośrodkach zdrowia, domach pomocy społecznej itp. (minimum 10 sztuk).

3. Wymiana nieekologicznych źródeł ciepła na niskoemisyjne źródła ciepła w samorządowych obiektach użyteczności publicznej.

 1. demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż:
  • pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u.,
  • kotła lub miejscowego ogrzewacza pomieszczeń na biomasę,
  • mikroinstalacji fotowoltaicznej do zasilania m.in. pompy ciepła, zakup i montaż magazynów energii oraz układu sterowania,
  • modernizacji instalacji c.o. i c.w.u.,
 2. wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego, dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Zadanie to może zostać dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – w takim przypadku zadanie może zostać dofinansowane w 40% z budżetu Województwa Śląskiego i 60% ze środków Programu „Poprawa Jakości Powietrza w województwie śląskim – odnawialne źródła energii w obiektach użyteczności publicznej” WFOŚiGW; w tym celu należy złożyć dwa niezależne wnioski: jeden do Urzędu Marszałkowskiego, drugi do WFOŚiGW.

4. Jako zadanie towarzyszące dopuszcza się realizację akcji edukacyjno-informacyjnej związanej z ochroną powietrza. Nie może ona jednak stanowić więcej niż 10% kosztów całego zadania.

Dla każdego przedsięwzięcia z wyżej przedstawionej listy zadań, Gmina musi złożyć odrębny wniosek, przy czym dana Gmina może złożyć kilka wniosków pod warunkiem, że pomoc finansowa udzielona jednej Gminie, w ramach wszystkich złożonych przez nią wniosków, nie przekroczy kwoty 200 000 zł.

Do Konkursu nie mogą zostać zgłoszone zadania, których realizacja jest lub będzie w jakimkolwiek stopniu współfinansowana ze środków finansowych zewnętrznych. Wyjątek stanowi możliwość dofinansowania zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie z zakresu wymiany nieekologicznych źródeł ciepła.

Termin składania wniosków do 7 marca 2023 r.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, Biura Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej, Biura Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego w Częstochowie lub data dostarczenia wniosku za pomocą ePUAP.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane!

Składane dokumenty muszą zostać opatrzone dopiskiem: „Departament Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych – Konkurs „Inicjatywa Antysmogowa” w 2023 roku w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza”.

Wnioski wraz z załącznikami należy sporządzić na obowiązujących formularzach dostępnych na stronie internetowej Województwa Śląskiego: slaskie.pl oraz bip.slaskie.pl (zakładka: Ogłoszenia i Aktualności / Konkursy / 2023 / Inne / trwające).

Wnioski rozpatrywane będą w oparciu o Zasady udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gmin z obszaru województwa śląskiego w Konkursie „Inicjatywa Antysmogowa” w 2023 roku w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 182/398/VI/2023 z dnia 2 lutego 2023 r.

W przypadku pytań, wątpliwości, zachęcamy do kontaktu z Referatem ds. wdrażania uchwały antysmogowej – tel. 32 77 44 529.

Załączniki
Ogłoszenie o naborze wniosków [PDF 218,2kB]
Zasady udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej [PDF 358,0kB]
Wniosek [DOCX 112,1kB]
Wzór umowy [DOC 300,0kB]
Wzór sprawozdania końcowego [DOCX 120,2kB]
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych [PDF 287,9kB]
Inicjatywa Antysmogowa - najczęściej zadawane pytania [PDF 211,3kB]

Linki do stron zewnętrznych
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu „Poprawa Jakości Powietrza w województwie śląskim – odnawialne źródła energii w obiektach użyteczności publicznej” dofinansowywanego ze środków WFOŚiGW
Wyniki konkursu: Uchwała Sejmiku nr VI/56/4/2023
Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego nr 1979/448/VI/2023 z dnia 2023-09-19