Komisja Europejska przyjęła nowe wymagania środowiskowe dla zakładów energetycznych oraz ciepłownictwa

Konkluzje BAT z 28 kwietnia 2017

Marszałek Województwa Śląskiego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska, jest organem ochrony środowiska dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w tym także dla sektora energetyki zawodowej (elektrownie konwencjonalne, elektrociepłownie lub inne instalacje do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej, o mocy cieplnej nie mniejszej niż 300 MW rozumianej jako ilość energii wprowadzonej w paliwie do instalacji w jednostce czasu przy ich nominalnym obciążeniu).

28 kwietnia 2017 r. Komisja Europejska przyjęła nowe wymagania środowiskowe dla zakładów energetycznych oraz ciepłownictwa. Konkluzje BAT (z ang. Best Available Techniques) czyli najlepszych dostępnych technik będą podstawą do wydawania/zmiany pozwoleń zintegrowanych dla instalacji energetycznego spalania paliw przez właściwe organy ochrony środowiska, w tym marszałka województwa. Instalacje wytwarzania energii będą musiały zostać zmodernizowane do nowych wymogów emisyjnych w ciągu 4 lat od daty publikacji decyzji przyjmującej przepisy.

Konkluzje wskazują poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami i dotyczą substancji takich jak pyły zawieszone, tlenki azotu, dwutlenek siarki oraz dodatkowo dotąd nieobjęte substancje, takie jak rtęć, chlorowodór, fluorowodór i amoniak.

Zgodnie z Prawem ochrony środowiska instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego spełniają wymagania ochrony środowiska wynikające z najlepszych dostępnych technik, a w szczególności nie mogą powodować przekroczenia granicznych wielkości emisyjnych. Graniczne wielkości emisyjne są to najwyższe z określonych w konkluzjach BAT wielkości emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami, uzyskiwane w normalnych warunkach eksploatacji z wykorzystaniem najlepszej dostępnej techniki lub kombinacji najlepszych dostępnych technik.

Organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego może w pozwoleniu zintegrowanym zezwolić na odstępstwo od granicznych wielkości emisyjnych, jeżeli w jego ocenie ich osiągnięcie prowadziłoby do nieproporcjonalnie wysokich kosztów w stosunku do korzyści dla środowiska oraz pod warunkiem że nie zostaną przekroczone standardy emisyjne, o ile mają one zastosowanie. Przy dokonywaniu oceny, organ właściwy bierze pod uwagę położenie geograficzne, lokalne warunki środowiskowe, charakterystykę techniczną instalacji lub inne czynniki mające wpływ na funkcjonowanie instalacji i środowisko jako całość.

Prawo ochrony środowiska przewiduje procedurę oraz terminy złożenia wniosku przez operatorów, w związku z koniecznością dostosowania instalacji do nowych wymagań. Organ właściwy do wydania pozwolenia, w przypadku udzielenia odstępstwa, może określić późniejszy termin dostosowania instalacji do nowych wymagań. Operator musiałby w takim przypadku wykazać organowi dowody na istnienie nieproporcjonalnie wysokich kosztów dostosowania instalacji do granicznych wielkości emisji wynikających z konkluzji BAT w stosunku do korzyści dla środowiska.

Wnioski operatorów instalacji zostaną poddane indywidualnej analizie pod kątem zgodności z przepisami ustawy Prawo ochrony środowisko, przepisów wykonawczych i konkluzji w zakresie najlepszych dostępnych technik. Wynikiem przeprowadzonych postępowań administracyjnych będzie wydanie decyzji zmieniających obowiązujące pozwolenia zintegrowane.