Projekt „Śląskie. Przywracamy błękit” na Konwencie Marszałków Województw RP

 fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
W Kielcach odbyło się posiedzenie Konwentu Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej. W obradach uczestniczyła Beata Białowąs, członek Zarządu Województwa Śląskiego

W czasie obrad omówiono działania w ramach Programu LIFE Unii Europejskiej na rzecz polskich samorządów.

Agnieszka Potkańska-Ćwikła, dyrektor Departamentu Projektów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz zastępca dyrektora Barbara Kubiak zaprezentowały korzyści dla mieszkańców regionu w związku z realizacją projektu zintegrowanego „Śląskie. Przywracamy błękit” - Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.

Przedstawiono także ofertę NFOŚiGW dla samorządów województw oraz osiągnięte i planowane korzyści dla mieszkańców Małopolski wynikające z realizacji dwóch projektów zintegrowanych LIFE. Omówiono również korzyści dla przyrody i społeczności lokalnej z realizacji dwóch projektów LIFE w województwie świętokrzyskim.

Podczas Konwentu omówiono bieżące kwestie związane z rozwojem gospodarki, sytuacją społeczną, finansową, inwestycjami, a także zmieniającym się ustawodawstwem ściśle związanym z kompetencjami samorządów. W obradach wziął udział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. Minister zwrócił uwagę na sytuację polityczną, jaka musi zostać uwzględniona w negocjowaniu wysokości środków finansowych, o które Polska ubiega się z UE. Dyskusja uczestników obrad w pierwszej części spotkania skupiła się na temacie finansów, czyli prowadzonych z Komisją Europejską negocjacjach dotyczących kształtu programów regionalnych dla poszczególnych województw na lata 2021-2027.

W nowej perspektywie budżetu funduszy unijnych na lata 2021-2027 Polska ma otrzymać największe środki od początku członkostwa w Unii Europejskiej – będzie to około 76 mld euro. Środki unijne w nowej perspektywie unijnej na lata 2021-2027 zostaną przeznaczone między innymi na badania, innowacje, przedsiębiorczość, infrastrukturę, klimat i ochronę środowiska, energetykę, cyfryzację, edukację i sprawy społeczne.

Negocjacje z Komisją Europejską kształtu tzw. Umowy Partnerstwa rozpoczęły się w styczniu bieżącego roku, a prowadzone spotkania pozwolą na omówienie zakresu wsparcia w poszczególnych celach polityki z uwzględnieniem wszystkich części umowy i zagadnień, które ich dotyczą. W trakcie konwentu o najważniejszych kwestiach wynikających z prowadzonych negocjacji rozmawiały z przedstawicielami samorządów województw uczestniczące zdalnie w obradach przedstawicielki UE: Emma Toledano Laredo, dyrektor Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej oraz Manuela Geleng, dyrektor Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego.

Emma Toledano Laredo zwróciła uwagę także na inne niezmiernie istotne kwestie, m.in. na kryzys energetyczny i potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa dostaw ropy oraz gazu ziemnego dla odbiorców europejskich, sytuację klimatyczną w Europie, groźbę suszy, kryzys żywnościowy, ale też na plany rozwoju transportu, rozwój obszarów miejskich, inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia i edukacji.

Wizję procesu negocjacji regionalnych omówiła Manuela Geleng, dyrektor Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego. Wśród wyzwań społecznych czekających polskie regiony dyrektor Geleng wymieniła m.in. kwestię pomocy uchodźcom z Ukrainy i stworzenie przeznaczonych dla nich lokalnych programów integracyjnych, otwartego spojrzenia na możliwość włączenia uchodźców w zmieniającą się sytuację polskiego rynku zatrudnienia.

Obrady zakończyło zwiedzanie Zamku Królewskiego w Chęcinach oraz wizyta w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej Uniwersytetu Warszawskiego w Chęcinach.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego