Raport z konsultacji społecznych i opiniowania

Projekt „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycjizostał przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego 12 września 2017 roku i skierowany do konsultacji społecznych, opiniowania przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i starostów oraz do konsultacji na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz przez Wojewódzką Radę  ialogu Społecznego na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

Wszystkie uwagi i wnioski, jakie wpłynęły w ramach konsultacji społecznych, konsultacji z organizacjami pozarządowymi, z Wojewódzką Radą Dialogu Społecznego oraz w takcie opiniowania przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz starostów zostały zebrane w Raporcie pn.: Podsumowanie konsultacji i opiniowania Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji.

Raport z konsultacji projektu Programu wypełnia obowiązek wynikający z art. 42 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Załączniki
Raport z konsultacji społecznych i opiniowania [PDF 1,4MB]