Niska emisja. Wspólny problem

 Plik Plik

Ponad 440 mln zł zostanie przeznaczonych na niskoemisyjny transport i podniesienie efektywności energetycznej w regionie

O kolejnych działaniach związanych z ograniczeniem problemu niskiej emisji mówił w trakcie konferencji prasowej marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa.

„Taka kwota jest w puli konkursu na transport niskoemisyjny, na całą infrastrukturę z tym związaną, czyli parkingi przy dworcach, centra przesiadkowe i ścieżki rowerowe, którymi będzie można do tych centrów dojechać, by móc przesiąść się na pociąg. Z subregionami rozpoczynamy również programy ograniczenia niskiej emisji przez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej czy budynków wielorodzinnych” – przekonywał w trakcie konferencji marszałek Saługa.

Wsparcie to ma zostać przeznaczone na zakup taboru autobusowego, modernizację infrastruktury transportu zbiorowego (np. centra przesiadkowe, parkingi park&ride lub park&bike, a także drogi rowerowe i wypożyczalnie rowerów itp.). Dofinansowaniem może zostać objęte też wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania transportem. Inwestycje te mają przyczynić się nie tylko do zwiększenia korzystania z usług transportu publicznego, ale również obniżenia emisji dwutlenku węgla w atmosferze. Wnioski o dofinansowanie projektów będzie można składać już od końca września.

Kwota 440 mln zł to środki w aktualnie ogłoszonym konkursie. W całym Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na transport niskoemisyjny jest przeznaczona kwota 448 mln euro, a na działania służące podnoszeniu efektywności energetycznej w sektorze przedsiębiorstw oraz publicznym i mieszkaniowym jest łącznie 260 mln euro.

Marszałek Wojciech Saługa zapowiedział ponadto działania edukacyjne związane z ograniczeniem problemu smogu i podsumował prace zespołu roboczego ds. ograniczania niskiej emisji powołanego w maju 2016 r. Jego zadaniem jest przede wszystkim przygotowanie rekomendacji do uchwały antysmogowej, ale również rekomendacji do aktualizacji Programu Ochrony Powietrza. Dodatkowo zespół ma promować działania związane z edukacją ekologiczną. Prace zespołu przyczyniły się do stworzenia wniosku o jak najszybsze zakończenie prac nad projektami rozporządzeń w sprawie norm jakości dla paliw węglowych oraz o podjęcie prac w zakresie prawnego ustalenia standaryzacji pieców grzewczych. Wniosek, przyjęty w czerwcu w formie stanowiska Konwentu Marszałków RP, został przekazany stronie rządowej.

„Udało nam się zarazić inne województwa tą problematyką. Konwent przyjął pod koniec czerwca stanowisko skierowane do rządu, aby wprowadzić w Polsce normy jakości paliw, a także standaryzację sprzedawanych kotłów. W wielu krajach takie prawodawstwo już obowiązuje, dlatego wszystkie samorządy wojewódzkie domagają się, by rząd polski takie przepisy wprowadził” – dodał marszałek Wojciech Saługa.

W trakcie konferencji podsumowano również pilotażowy program Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji. Wnioski zostały podzielone na trzy kategorie – modernizacja i wymiana źródeł ciepła, zadania termoizolacyjne oraz zadania związane z odnawialnymi źródłami energii, głównie pompami ciepła i kolektorami słonecznymi.

„Założenia programu przewidywały dofinansowanie w wysokości 2 mln zł, jednak ze względu na duże zainteresowanie zwiększyliśmy kwotę dwukrotnie i przeznaczyliśmy na realizację programu 4,2 mln zł. Wpłynęło 1546 wniosków, z których połowa została rozpatrzona pozytywnie, co spowoduje, że 750 starych kotłów zniknie i zostanie zastąpionych nowymi, ekologicznymi. To program pilotażowy i myślimy nad kolejnymi edycjami” – podkreślał prezes WFOŚiGW Andrzej Pilot.

Oprócz wymiany źródła ciepła mieszkańcy uzyskali dotacje na inne inwestycje związane z oszczędnością energii: docieplenie ścian, stropów, wymianę okien oraz drzwi zewnętrznych, budowę lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania czy zabudowę instalacji solarnych. Wysokość dofinansowania wynosiła 25 proc. w przypadku modernizacji źródła ciepła i 15 proc. w pozostałych przypadkach. Rezultat tych działań ma przełożyć się na realne korzyści dla środowiska. Emisja pyłu zmniejszy się rocznie o ok. 134 tony, a gazu cieplarnianego o prawie 10 tys. ton.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik