Plan działań krótkoterminowych

Plan działań krótkoterminowych stanowi integralną część Programu ochrony powietrza przyjętego 22 czerwca 2020 r. i odnosi się do działań w zakresie ograniczenia skutków i czasu trwania przekroczeń oraz zmniejszenia ryzyka wystąpienia przekroczeń poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu w danej strefie.

Z informacji przekazanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach wynika, że w 2018 r. dopuszczalna częstość przekraczania stężeń dobowych powyżej 50 μg/m3 wynosiła od 23 do 125 dni.

Poniżej przedstawiono ilość dni z przekroczeniem PM10 powyżej 50 μg/m3 oraz średnie roczne stężenie PM10.

 • aglomeracja górnośląska:
  • Dąbrowa Górnicza, ul. Tysiąclecia – 85 dni, 42 μg/m3,
  • Gliwice, ul. Mewy – 92 dni, 40 μg/m3,
  • Katowice, ul. Kossutha – 77 dni, 40 μg/m3,
  • Katowice, Aleja Górnośląska/A4 – 109 dni, 47 μg/m3,
  • Sosnowiec, ul. Lubelska – 72 dni, 37 μg/m3,
  • Tychy, ul. Tołstoja – 78 dni, 38 μg/m3,
  • Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie – 103 dni, 45 μg/m3;
 • aglomeracja rybnicko-jastrzębska:
  • Rybnik, ul. Borki – 110 dni, 51 μg/m3,
  • Żory, Os. Gen. Władysława Sikorskiego – 94 dni, 45 μg/m3;
 • miasto Bielsko-Biała:
  • Bielsko-Biała, ul. Kossak-Szczuckiej – 52 dni, 37 μg/m3;
 • miasto Częstochowa:
  • Częstochowa, ul. AK/Jana Pawła II – 82 dni, 39 μg/m3,
  • Częstochowa, ul. Baczyńskiego – 50 dni, 33 μg/m3;
 • strefa śląska:
  • Cieszyn, ul. Mickiewicza – 58 dni, 34 μg/m3,
  • Godów, ul. Gliniki – 94 dni, 46 μg/m3,
  • Knurów, ul. Jedności Narodowej – 91 dni, 42 μg/m3,
  • Lubliniec, ul. Piaskowa – 70 dni, 36 μg/m3,
  • Myszków, ul. Miedziana – 105 dni, 49 μg/m3,
  • Pszczyna, ul. Bogedaina – 125 dni, 55 μg/m3,
  • Tarnowskie Góry, ul. Litewska – 77 dni, 39 μg/m3,
  • Ustroń, ul. Sanatoryjna – 32 dni, 25 μg/m3,
  • Wodzisław Śląski, ul. Gałczyńskiego – 110 dni, 48 μg/m3,
  • Zawiercie, ul. M. Skłodowskiej-Curie – 38 dni, 35 μg/m3,
  • Złoty Potok, Leśniczówka – 23 dni, 26 μg/m3,
  • Żywiec, ul Kopernika – 88 dni, 47 μg/m3.

Podstawą prawną opracowania i wdrożenia PDK jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz akty wykonawcze:

 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu określające poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe, poziomy informowania i poziomy alarmowe substancji w powietrzu,
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu, zmieniające wartości średniodobowe dla poziomu informowania (100 μg/m3) i poziomu alarmowego (150 μg/m3) pyłu zawieszonego PM10
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza, określające zakres informacji o stwierdzonym przekroczeniu poziomu alarmowego substancji w powietrzu, o którym mowa w art. 93 ustawy POŚ.
Załączniki
Plan działań krótkoterminowych [PDF 474,5kB]