Projekt zintegrowany LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA

 Logo projektu Logo projektu

W dniu 4 sierpnia 2021 r. pomiędzy Województwem Śląskim i Województwem Małopolskim została podpisana umowa o współpracy partnerskiej na realizację przedsięwzięcia pn. LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”. Projekt o akronimie LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005 dofinansowany jest ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Cel projektu

W ramach projektu w Województwie Śląskim podjęte zostaną czynności w celu przygotowania Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii (RAPCE). Opracowanie dokumentu będzie poprzedzone analizą klimatu oraz określeniem stanu referencyjnego i potencjału OZE w naszym województwie.

Cele szczegółowe projektu

 • Zwiększenie świadomości mieszkańców Śląska na temat zmian klimatu oraz zapewnienie odpowiedniego reagowania na zmiany behawioralne dzięki kampaniom informacyjno -edukacyjnym w województwie śląskim
 • Ułatwienie instalacji OZE dzięki zestawowi otwartych narzędzi internetowych (mapy potencjału OZE i kalkulatora doboru instalacji OZE);

Partnerzy projektu

Partnerami projektu są: Ministerstwo Rozwoju, Województwo Śląskie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Europejskie Centrum Czystego Powietrza, Kraków, Tarnów, Nowy Sącz oraz 18 powiatów: bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, limanowski, miechowski, myślenicki, nowotarski, nowosądecki, olkuski, oświęcimski, proszowicki, suski, tarnowski, wadowicki, wielicki.

Projekt realizowany będzie przy wsparciu partnerów zagranicznych: Instytutu ds. Energii, Klimatu i Środowiska w Wuppertalu (Niemcy) oraz Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego w Cottbus (Niemcy).

Budżet projektu

Całkowita wartość projektu wynosi 16 407 518 mln euro (ok. 70 mln zł), w tym:

 • Program LIFE: 42,3 mln zł,
 • NFOŚiGW: 24,6 mln zł,
 • Wkład własny partnerów: 3,5 mln zł.

Wartość projektu dla województwa śląskiego:

 • Łączny budżet: 338 324 EUR (ok. 1,5 mln zł)
 • Kwota dofinansowania UE (60%): 202 995 EUR (ok. 917 tys. zł)
 • Kwota dofinansowania NFOŚiGW (35%): 118 413 EUR (ok. 535 tys. zł)
 • Wkład własny (5%): 16 916 EUR (ok. 76 tys. zł)

Okres realizacji projektu:

 • Data rozpoczęcia: 01.01.2021 r.
 • Data zakończenia: 31.12.2030 r.

Udział Województwa Śląskiego w projekcie:

 • I faza: od 01.01.2021 r. do 30.06.2023 r.
 • II faza: od 1.07.2023 r. do 31.12.2025 r.

Zadania Województwa Śląskiego w projekcie

Działania realizowane w ramach projektu zintegrowanego LIFE:

 • Działanie C.1. Plan działań dla klimatu i energii

W ramach tego zadania zostaną podjęte kroki przygotowawcze do opracowania RAPCE dla województwa śląskiego. W tym celu przygotowana zostanie szczegółowa analiza wyzwań związanych ze zmianami klimatu. Celem analizy jest zmapowanie zagrożeń związanych ze zmianami klimatu i wskazanie środków, które będą najbardziej skuteczne w ograniczaniu negatywnych konsekwencji zmian klimatu. Przeanalizowana zostanie redukcja emisji GHG (głównie CO2) w latach 1900-2020 w perspektywie do 2030 roku. Będzie to pierwszy krok na drodze do przygotowania Regionalnego planu działania na rzecz klimatu i energii do 2030 r. dla województwa śląskiego.

 • Działanie C.3. Potencjał OZE w województwie małopolskim i śląskim

W ramach tego zadania zostanie przeprowadzona analiza stopnia wykorzystania OZE w województwie śląskim – określenie stanu referencyjnego oraz analiza oceniająca lokalny potencjał OZE. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na charakterystyczne cechy regionu, w tym możliwości skutecznego wykorzystania wód kopalnianych.

Analizy będą służyć między innymi jako punkt odniesienia dla działań regionu na rzecz promocji OZE oraz do stworzenia aplikacji internetowej z mapą potencjału OZE.

W kolejnym etapie w celu skutecznego, pełnego wykorzystania potencjału OZE w województwie śląskim Akademia Górniczo-Hutnicza przygotuje mapę lokalnego potencjału OZE. Mapa zostanie zintegrowana z kalkulatorem informatycznym doboru instalacji OZE, który ułatwi dokonanie świadomego wyboru inwestycji OZE w konkretnej lokalizacji – zasugeruje najbardziej odpowiedni wybór technologii OZE, oszacuje kapitał i koszty operacyjne oraz dostarczy informacji o możliwych źródłach finansowania. Narzędzia te przydadzą się nie tylko przy podejmowaniu indywidualnych decyzji dotyczących inwestycji w OZE, ale również przy planowaniu gminnych, powiatowych i regionalnych strategii rozwoju OZE.

 • Działanie E.1. Regionalna kampania medialna w Małopolsce i na Śląsku w celu podnoszenia świadomości na temat zmian klimatu i promowania środków przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu

W ramach tego działania przeprowadzona zostanie kompleksowa kampania medialna, obejmująca cały region Śląska i Małopolski, w celu podniesienia ogólnej świadomości społeczeństwa na temat problemu zmian klimatu, odpowiedzialności człowieka za kryzys klimatyczny. Kampania będzie obejmowała również wezwanie do działania skierowane do mieszkańców regionu, zachęcając ich do działań na rzecz ochrony klimatu i dostosowania do zmian klimatu.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Logo projektu

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego
Więcej informacji nt. projektu zintegrowanego LIFE