Gmina pełną piersią - 2024

 graf. UMWS graf. UMWS

Ogłoszenie o naborze wniosków
o udzielanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w konkursie
dla gmin z obszaru województwa śląskiego najlepiej radzących sobie
z ochroną powietrza i wdrażaniem Programu ochrony powietrza
„Gmina pełną piersią” w 2024 roku
w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków o udzielanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w konkursie dla gmin z obszaru województwa śląskiego najlepiej radzących sobie z ochroną powietrza i wdrażaniem Programu ochrony powietrza „Gmina pełną piersią” w 2024 roku w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza.

Celem konkursu jest wyróżnienie za realizację w roku 2022 zadań związanych z ochroną powietrza.

Na realizację konkursu Województwo przeznacza kwotę 700 000 zł dla pięciu wyróżnionych gmin, które zostaną przyznane w następujący sposób:

 1. miejsce – 250 000 zł
 2. miejsce – 200 000 zł
 3. miejsce – 150 000 zł

oraz

2 wyróżnienia po 50 000 zł każde

Nagrodzone zostaną gminy, które wykażą najlepsze wyniki w następujących kryteriach:

 • efekt ekologiczny (ilość zlikwidowanych pozaklasowych źródeł ciepła) osiągnięty przez Gminę wynikający z realizacji Programu ochrony powietrza w 2022 r.
 • ilość środków przeznaczonych na działania związane z ochroną powietrza w Gminie w 2022 r.
 • działania edukacyjne związane z ochroną powietrza w 2022 r.

Środki przyznane za osiągnięcia na rzecz poprawy jakości powietrza, gmina będzie zobowiązana przeznaczyć na wybrane, dalsze działania w tym zakresie:

 1. przeprowadzenie działań w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, polegających na realizacji (kompleksowej lub obejmującej poszczególne etapy) zaplanowanej przez gminę inwestycji, w ramach której dopuszcza się:
  1. wykonanie dokumentacji dotyczącej poniższego zakresu audytu energetycznego, dokumentacji projektowej, ekspertyz,
  2. modernizację wynikającą z przeprowadzonego audytu energetycznego,
  3. likwidację źródła ciepła na paliwa kopalne wraz z:
   • montażem źródła ciepła wykorzystującego odnawialne źródła energii (również magazynu energii),
   • podłączeniem do sieci ciepłowniczej,
  4. wymianę/modernizację instalacji CO i CWU,
  5. przebudowę systemów wentylacji i klimatyzacji w celach grzewczych,
  6. montaż systemów zarządzania energią;
 2. zakup pojazdów niskoemisyjnych i zakup oraz montaż instalacji do ich ładowania.

Termin składania wniosków do 19 stycznia 2024 r.

Wnioski wraz z załącznikami należy sporządzić na obowiązujących formularzach dostępnych na stronie internetowej Województwa Śląskiego: powietrze.slaskie.pl.

Wnioski wraz załącznikami należy składać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Śląskiego wyłącznie w formie elektronicznej, zgodnie z instrukcją wskazaną w BIP https://bip.slaskie.pl w terminie do 19 stycznia 2024 r. Przekazywaną dokumentację należy opisać: „Konkurs: Gmina pełną piersią 2024”. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane!

Wnioski rozpatrywane będą w oparciu o Zasady udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej w konkursie dla gmin z obszaru województwa śląskiego najlepiej radzących sobie z ochroną powietrza i wdrażaniem Programu ochrony powietrza „Gmina pełną piersią” w 2024 roku w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 2729/475/ VI/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r.

W przypadku pytań, wątpliwości, zachęcamy do kontaktu z Referatem ds. wdrażania uchwały antysmogowej – tel. +48 (32) 77 44 528, 77 44 529.

Załączniki
Ogłoszenie o naborze wniosków [PDF 288,2kB]
Zasady udzielania pomocy finansowej [PDF 436,2kB]
Wniosek [DOCX 115,6kB]
Deklaracja dotycząca realizacji zadania w ramach przyznanie pomocy finansowej [DOCX 112,3kB]
Wzór umowy [DOCX 223,5kB]
Wzór sprawozdania końcowego [DOCX 121,2kB]
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych [PDF 365,8kB]

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała Sejmiku - wyniki konkursu