Informacja o wystąpieniu I poziomu ostrzegania zgodnie z Planem działań krótkoterminowych do końca roku 2019

 Przekroczenie PM10 za 2019 Przekroczenie PM10 za 2019

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach informuje, iż na terenie województwa śląskiego wystąpił I poziom ostrzegania – informacyjny i edukacyjny- kolor żółty (zgodnie z Planem działań krótkoterminowych).

Co oznacza wprowadzenie I poziomu ostrzegania?

Wystąpienie I poziomu ostrzegania związane jest z przekroczeniami dopuszczalnej częstości 35 dni w roku kalendarzowym dopuszczalnego poziomu stężeń 24- godzinnych pyłu zawieszonego PM10, wynoszącego 50 µg/m3.

Jakiego obszaru dotyczy wprowadzenie I poziomu ostrzegania?

Przekroczenie nastąpiło na wszystkich stacjach monitoringu jakości powietrza, a więc we wszystkich strefach i aglomeracjach. Oznacza to, że poziom I został wprowadzony dla każdej ze 167 gmin województwa śląskiego.

Dla kogo jest przeznaczona i czemu służy ta informacja?

Informacja o wystąpieniu poziomu I ma służyć przede wszystkim włodarzom gmin; sygnalizuje, że na terenie każdej gminy województwa śląskiego problem jakości powietrza jest znaczący i jest kolejnym argumentem za zintensyfikowaniem działań naprawczych wskazanych do realizacji przez każda gminę w Programie ochrony powietrza dla województwa śląskiego.

Informacja o wystąpieniu poziomu I powinna też być podana do publicznej informacji co najmniej poprzez zamieszczenie na stronie internetowej gminy, tak aby każdy mieszkaniec był świadomy, że gmina, w której zamieszkuje jest obciążona znacznym zanieczyszczeniem powietrza oraz zobowiązana do intensyfikacji działań.

Czym jest Plan działań krótkoterminowych?

Plan działań krótkoterminowych stanowi część „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji” przyjętego Uchwała Nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku.

Załączniki
Informacje Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach) [PDF 269,9kB]
Mapa gmin objętych I poziomem PDK [PDF 3,5MB]