Inicjatywa Antysmogowa - 2024

 graf. UMWS graf. UMWS
Ogłoszenie o naborze wniosków
o przyznanie pomocy finansowej z budżetu województwa śląskiego
w konkursie dla gmin z obszaru województwa śląskiego
„Inicjatywa Antysmogowa” w 2024 roku
w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego w konkursie dla gmin z obszaru województwa śląskiego „Inicjatywa Antysmogowa” w 2024 roku w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza.

Konkurs ma na celu udzielenie pomocy finansowej gminom z obszaru województwa śląskiego w łącznej wysokości 15 000 000 zł, w formie dotacji celowej na działania wspierające zapisy uchwały nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (uchwały antysmogowej) oraz Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.

Ze środków budżetu Województwa w 2024 roku w ramach konkursu dofinansowane mogą zostać wyłącznie poniżej wymienione zadania:

 1. zakup dronów wyposażonych w kamery i systemy teledetekcyjne oraz badające skład dymu z kominów wraz z certyfikowanym przeszkoleniem personelu pilotującego (jeśli jest taka potrzeba), 
 2. zakup mobilnych laboratoriów z analizatorami zanieczyszczeń (pojazdy z napędem elektrycznym wyposażone w urządzenia do kontroli palenisk), 
 3. zakup i montaż w charakterystycznych lokalizacjach gminy tablic, wyświetlaczy LED w celu informowania mieszkańców o stanie jakości powietrza,
 4. przeprowadzenie działań w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, polegających na realizacji (kompleksowej lub obejmującej poszczególne etapy) zaplanowanej przez gminę inwestycji, w ramach której dopuszcza się:
  1. wykonanie dokumentacji dotyczącej poniższego zakresu: audytu energetycznego, dokumentacji projektowej, ekspertyz,
  2. modernizację wynikającą z przeprowadzonego audytu energetycznego,
  3. likwidację źródła ciepła na paliwa kopalne wraz z:
   • montażem źródła ciepła wykorzystującego odnawialne źródła energii (również magazynu energii),
   • podłączeniem do sieci ciepłowniczej,
  4. wymianę, modernizację instalacji c.o. i c.w.u.,
  5. przebudowę systemów wentylacji i klimatyzacji w celach grzewczych,
  6. montaż systemów zarządzania energią.

Powyższy zakres pomocy finansowej może dotyczyć wyłącznie wydatków majątkowych. Wszelkie wydatki bieżące poniesione w ramach realizacji zadania gmina jest zobowiązana ponieść ze środków własnych.

Gmina może złożyć wyłącznie jeden wniosek, przy czym w ramach zaplanowanych zadań może zrealizować dowolny zakres prac wybranych z powyższego katalogu.

Kwota pomocy finansowej udzielonej jednej gminie w ramach konkursu nie może być niższa niż 50 000 zł i nie może przekroczyć wartości 250 000 zł.

Termin składania wniosków do 12 lutego 2024 r.

Wnioski wraz z załącznikami należy sporządzić na obowiązujących formularzach dostępnych na stronie internetowej Województwa Śląskiego: www.powietrze.slaskie.pl.

Wnioski wraz załącznikami należy składać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Śląskiego wyłącznie w formie elektronicznej, zgodnie z instrukcją wskazaną w BIP https://bip.slaskie.pl w terminie do 12 lutego 2024 r.

Przekazywaną dokumentację należy opisać: „Konkurs: Inicjatywa Antysmogowa 2024”. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku.

Wnioski, które wpłyną po terminie lub zostaną złożone w inny sposób niż drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane!

Wnioski rozpatrywane będą w oparciu o Zasady udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gmin z obszaru województwa śląskiego w Konkursie „Inicjatywa Antysmogowa” w 2024 roku w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 2729/475/ VI/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r.

W przypadku pytań, wątpliwości, zachęcamy do kontaktu z Referatem ds. wdrażania uchwały antysmogowej – tel. +48 (32) 77 44 528,  77 44 529.

Informacja dodatkowa:

Na zadania w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej o wyższej wartości niż dopuszczona w niniejszym konkursie, istnieje możliwość aplikowania o środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Załączniki
Ogłoszenie o naborze wniosków [PDF 292,1kB]
Zasady udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej [PDF 350,4kB]
Wniosek [DOCX 111,4kB]
Wzór umowy [DOCX 135,6kB]
Wzór sprawozdania końcowego [DOCX 118,1kB]
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych [PDF 364,8kB]

Linki do stron zewnętrznych
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu „Poprawa Jakości Powietrza w obiektach użyteczności publicznej zlokalizowanych w województwie śląskim” dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Katowicach
Uchwała Sejmiku - wyniki konkursu