Innowacje w służbie ochrony powietrza

 fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o. fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o.
W Sali Sejmu Śląskiego odbyła się V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Bioreaktory w walce o czyste powietrze – Innowacje w służbie ochrony powietrza”

Tematyka konferencji odnosiła się do bieżącej sytuacji związanej z działaniami administracji samorządowej szczebla regionalnego w trosce o poprawę jakości powietrza. Liczne badania wskazują na istnienie związku pomiędzy narażeniem na degradację środowiska a występowaniem negatywnych efektów zdrowotnych. Szacunki Europejskiej Agencji Środowiska mówią, że ponad 10% przedwczesnych zgonów ma związek z zanieczyszczeniem środowiska, a zanieczyszczeniom powietrza przypisuje się największy odsetek przedwczesnych zgonów. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że każdego roku ze względu na zanieczyszczenie powietrza przedwcześnie umiera nawet 7 mln osób. Oprócz chorób i ponadnormatywnych zgonów, zanieczyszczenie środowiska naturalnego to także koszty ekonomiczne, ponoszone nie tylko bezpośrednio przez osoby poszkodowane (leczenie), ale także koszty dla gospodarki (utrata produktywności czy utrata tzw. dni roboczych); same tylko zwolnienia lekarskie stanowią dla UE koszt rzędu 2,5% PKB rocznie.

Spośród ogromnej ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, poza PM10 i PM2,5, odory i lotne związki organiczne (LZO) reprezentują jedną z najważniejszych grup zanieczyszczeń powietrza. LZO przyczyniają się finalnie także do powstania smogu, ale również znane są jako substancje kancerogenne stanowiące zagrożenie dla zdrowia, życia i środowiska. Odory emitowane są z działalności rolniczej i przemysłowej, takiej jak zakłady utylizacyjne, oczyszczalnie ścieków, zakłady przetwarzania lub unieszkodliwiania odpadów, lakiernie, rafinerie ropy naftowej, celulozownie i różne gałęzie przemysłu chemicznego oraz hodowle zwierząt.

Innowacyjne wykorzystanie procesów biologicznych do oczyszczania powietrza przyczynia się zarówno do poprawy jakości powietrza, jak i wspierania innowacyjności oraz budowy konkurencyjnej gospodarki opartej o wiedzę, co jest istotne również w perspektywie Roku Nauki 2023 w województwie śląskim.

W toku konferencji przedstawiciele administracji publicznej, środowisk naukowych i biznesowych przedstawili m.in. prezentacje wyników efektywności pracy instalacji kompaktowych bioreaktorów trójfazowych (KBT) umożliwiających konwersję zanieczyszczeń do ok. 99%, przy bardzo dużej efektywności ekonomicznej i ekologicznej dla wybranych gałęzi przemysłu (oczyszczalnie ścieków, sektor samochodowy, paliwowy, lakierniczy, chemiczny, wydobywczy itd.) oraz najnowszych innowacyjnych technologii z zakresu ochrony powietrza i wody.

Obrady uświetnił minirecital solistki, Weroniki Kasperczyk oraz występ Koncertowej Orkiestry Dętej „Power of Winds” pod dyrekcją dr. Klaudiusza Jani z repertuarem aranżacji utworów rockowych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o. fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o. fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o. fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o. fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o. fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o. fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o. fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o. fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o. fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o. fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o. fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o. fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o. fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o. fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o. fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o. fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o. fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o. fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o. fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o. fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o. fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o. fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o. fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o. fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o. fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o. fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o. fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o. fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o. fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o. fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o. fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o. fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o. fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o. fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o. fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o. fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o. fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o. fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o. fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o. fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o. fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o. fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o. fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o. fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o. fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o. fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o. fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o. fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o. fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o. fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o. fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o. fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o. fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o. fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o. fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o. fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o. fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o. fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o. fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o. fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o. fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o. fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o. fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o. fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o. fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o. fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o. fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o. fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o. fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o. fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o. fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o. fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o. fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o. fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o. fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o. fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o. fot. Ekoinwentyka Sp. z o.o.

Załączniki
dr inż. Damian Kasperczyk, Prezes Zarządu Ekoinwentyka Sp. z o.o. – Technologia Kompaktowych Bioreaktorów Trójfazowych studium przypadku – wyniki prac B+R osiągniętych w ramach projektu POIR 1256/19 ( [PDF 2,3MB]
Marta Liberda, Ministerstwo Klimatu i Środowiska – Program GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii (Greenevo Program – Green Technology Accelerator) [PDF 693,1kB]
dr inż. Aneta Aleksander, ekspert Enterprise Europe Network (EEN) – Zrównoważony rozwój w MŚP – wsparcie doradcze sieci Enterprise Europe Network (Sustainable development in SMEs - advisory support of [PDF 857,0kB]
prof. dr hab. Andrzej Bąk, Uniwersytet Śląski w Katowicach – Bioreaktory – wygoda czy moda? (Bioreactors – convenience or fashion?) [PDF 1,7MB]
prof. dr Eldon Rene, IHE Delft – IMETE Program (International Masters in Environmental Technology and Engineering) współpraca z Ekoinwentyka sp. z o.o. – IHE Delft students [PDF 1,9MB]
dr hab. Violetta Kozik, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach – Bioreaktory w ochronie zdrowia społeczeństw w kontekście Zielonego Ładu (Bioreactors in the protection of the health of societies in [PDF 1,9MB]
Andrzej Gruszka, Martech Plus – Innowacyjne metody poprawy jakości wody (Innovative methods to improve water quality) [PDF 1,3MB]
Anita Parzentna-Gabor, Ekoinwentyka sp. z o.o. – Bioreaktory KBT w walce z odorem – Możliwości wdrożeniowe w oczyszczalni ścieków (CTBB in the fight against odor – implementation possibilities in a wa [PDF 2,5MB]
dr hab. Gabriela Woźniak, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach – Środowisko i procesy naturalne jako źródło innowacyjnych rozwiązań dla ochrony różnorodności biologicznej (The environment and nat [PDF 7,8MB]
Przemysław Ziemski, Spinus – Możliwości dotacyjne dla innowacji środowiskowych (Grant opportunities for environmental innovations) [PDF 585,6kB]