Już 23 gminy uzyskały sublicencję na „POP Feniks”

23 gminy zawarły z Województwem Śląskim umowę, której celem jest skuteczna weryfikacja palenisk domowych i przemysłowych (do 1 MW) pod kątem nielegalnego spalania odpadów

Sublicencja, bo o niej mowa, obejmuje przekazanie gminie programu komputerowego „POP Feniks”, który jednoznacznie wskazuje „spala śmieci/nie spala”. Oprogramowanie to zostało przygotowane na zlecenie Województwa Śląskiego przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu i obejmuje wykorzystanie „Metodyki wykrywania nielegalnego spalania i współspalania odpadów w indywidualnych urządzeniach grzewczych”.

Z kolei w drugiej połowie listopada odbędzie się cykl szkoleń dla pracowników merytorycznych gmin i straży gminnych/miejskich dotyczący problemu spalania odpadów w gospodarstwach domowych. Szkolenie z zakresu metodyki nielegalnego spalania i współspalania odpadów w indywidualnych urządzeniach grzewczych będzie obejmowało również nabycie umiejętności rozróżniania stałych paliw węglowych.

Szkolenie przeprowadzi konsorcjum: Główny Instytut Górnictwa i Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Przeszkolone zostanie do 300 osób w 10 terminach do wyboru (10 grup po 30 osób). Szkolenia odbędą się w siedzibie GIG w Katowicach. Każda gmina i każda straż miejska/gminna otrzyma zaproszenia wraz z formularzem zgłoszeniowym.

Celem szkolenia jest praktyczne przeprowadzenie uczestników „krok po kroku” przez metodykę pobierania próbek odpadu paleniskowego z popielnika oraz nabycie umiejętności rozróżniania stałych paliw węglowych.

Najważniejsze elementy szkolenia:

  • Informacje, jakie należy przekazać kontrolowanemu – podstawa prawna kontroli, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli;
  • Pierwsza wizualna ocena odpadu paleniskowego – w jaki sposób ją wykonać, gdzie (palenisko) i co zrobić, gdy widzimy np. niedopaloną butelkę.
  • Pobieranie próbki z popielnika – omówienie sprzętu, jaką ilość próbki pobrać, jak obchodzić się z gorącym popiołem;
  • Zabezpieczenie próbki, opisanie jej, sporządzenie protokołu z kontroli;
  • Wybór laboratorium, do którego należy przekazać próbkę, najważniejsze informacje, jakie należy zamieścić w sopz przy wyborze laboratorium, z którym nawiązana zostanie współpraca przez gminę);
  • Przedstawienie sposobów wizualnej i organoleptycznej identyfikacji stałych paliw węglowych, ze szczególnym uwzględnieniem paliw zakazanych do stosowania uchwałą antysmogową dla województwa śląskiego;
  • Pobieranie próbki stałego paliwa węglowego do analizy;
  • Przedstawienie wymaganych przy sprzedaży paliw węglowych dokumentów potwierdzających parametry (certyfikat jakościowy, potwierdzenie parametrów na fakturze) – konkretne przykłady;
  • Przegląd certyfikatów paliw węglowych wraz ze sposobem odczytywania informacji w nich zawartych.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma imienny certyfikat.

Szkolenie finansowane jest ze środków projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” (LIFE IP MALOPOLSKA / LIFE 14 IPE PL 021).