Kolejne gminy województwa śląskiego objęte I poziomem ostrzegania zgodnie z Planem działań krótkoterminowych

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w dniu 20 kwietnia 2018 roku przekazał informację o kolejnych gminach objętych I poziomem ostrzegania PDK. Oznacza to, że I poziomem ostrzegania zgodnie z Planem Działań Krótkoterminowych został objęty cały obszar województwa śląskiego. Informacja dotyczy przekroczenia 35 dni ze stężeniem powyżej wartości dopuszczalnej (50 μg/m3) spośród średnich dobowych stężeń pyłu PM10 w roku 2018.

I poziom ostrzegania jest poziomem informacyjnym i edukacyjnym, co oznacza, że każda gmina nim objęta ma obowiązek poinformować o tym fakcie swoich mieszkańców co najmniej poprzez swoją stronę internetową.

Plan ten jest częścią Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego. PDK odnosi się do działań w zakresie ograniczenia skutków i czasu trwania przekroczeń oraz zmniejszenia ryzyka wystąpienia przekroczeń w danej strefie poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu.

Załączniki
Mapa gmin objętych I poziomem PDK [PDF 822,4kB]