Metodyka wykrywania nielegalnego spalania i współspalania odpadów w indywidualnych urządzeniach grzewczych

Metodyka wykrywania nielegalnego spalania i współspalania odpadów w indywidualnych urządzeniach grzewczych została opracowana w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Została ona przyjęta przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2541/228/V/2017 z dnia 28 listopada 2017 roku.

Metodyka, w odróżnieniu od Programu ochrony powietrza, nie stanowi aktu prawa miejscowego, a jest jedynie narzędziem możliwym do zastosowania przez jednostki samorządu terytorialnego.

Przedmiotem metodyki jest sposób wykrywania procederu spalania odpadów, w tym w szczególności bytowo – gospodarczych w indywidualnych instalacjach grzewczych małej mocy (do 1 MW), na podstawie właściwości fizykochemicznych próbek popiołów pobranych podczas kontroli (zwanych dalej odpadem paleniskowym) urządzenia grzewczego.

Zakres procedury obejmuje:

  1. postępowanie podczas poboru próbek odpadu paleniskowego,
  2. metody przygotowania próbek odpadu paleniskowego,
  3. zakres oznaczeń właściwości fizykochemicznych odpadów paleniskowych,
  4. metody oznaczania właściwości fizykochemicznych odpadów paleniskowych,
  5. sposób postępowania z wynikami oznaczeń właściwości fizykochemicznych odpadów paleniskowych.

Przy opracowaniu Metodyki uwzględniono aspekty ekonomiczne tak, aby umożliwić gminom przeprowadzanie kontroli w sposób masowy.

Linki do stron zewnętrznych
Metodyka wykrywania nielegalnego spalania i współspalania odpadów w indywidualnych urządzeniach grzewczych