Pierwsze spotkanie grupy technicznej

6 czerwca 2016 roku odbyło się pierwsze spotkanie grupy technicznej w ramach Zespołu roboczego ds. ograniczania niskiej emisji w województwie śląskim. Uczestnikami spotkania byli przede wszystkim reprezentanci instytucji naukowych oraz eksperci.

Cele grupy technicznej:

 1. Rekomendacje dla Zarządu Województwa Śląskiego do projektu tzw. uchwały antysmogowej – PRIORYTET

  Rekomendacje opracowywane będą w oparciu o art. 96 ustawy Prawo ochrony środowiska, który zawiera zapisy obligatoryjne:
  • rodzaje podmiotów lub instalacji, dla których wprowadza się ograniczenia lub zakazy,
  • sposób lub cel wykorzystania paliw, który jest objęty ograniczeniami określonymi w uchwale,
  • termin obowiązywania uchwały,
   oraz zapisy fakultatywne, które także należy uwzględnić:
  • rodzaje lub jakość paliw dopuszczonych do stosowania lub których stosowanie jest zakazane, lub parametry techniczne lub rozwiązania techniczne lub parametry emisji instalacji, w których następuje spalanie paliw, dopuszczonych do stosowania na tym obszarze,
  • obowiązki podmiotów objętych uchwałą w zakresie niezbędnym do kontroli realizacji uchwały.
 2. Rekomendacje do aktualizacji Programu Ochrony Powietrza, pod kątem aspektów technicznych, technologicznych, prawnych, monitoringu oraz działań naprawczych w ograniczaniu niskiej emisji.
 3. Rekomendacje do metodologii wykrywania nielegalnego spalania odpadów w indywidualnych urządzeniach grzewczych.

Na pierwszym spotkaniu grupa ustaliła najważniejsze zagadnienia, nad którymi będzie pracowała pod kątem rekomendacji do projektu tzw. uchwały antysmogowej. Wybrano spośród członków grupy ekspertów w dziedzinie paliw stałych oraz doboru instalacji na paliwa stałe, którzy przygotują tematyczne prezentacje, które posłużą jako baza do prac nad kluczowymi założeniami projektu uchwały.

Załączniki
Prezentacja - grupa techniczna [PDF 1,4MB]
Protokół ze spotkania [PDF 193,4kB]