Programy wsparcia dla osób indywidualnych

 • Program Czyste Powietrze

Jest to jeden z głównych programów finansowania inwestycji proekologicznych, takich jak wymiana przestarzałego źródła ciepła na nowoczesne, ekologiczne, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizacja.

Możesz skorzystać z programu jeżeli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

W zależności od Twojego dochodu dostępne są 3 linie finansowania - do 30, 37 lub 69 tys. zł (podstawowy, podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania). Od 15 lipca 2022 roku, dostępne są dotacje z prefinansowaniem - do 47 lub 79 tys. zł (podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania).

Dostępne są różne formy finansowania: dotacja, dotacja z prefinansowaniem, dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, pożyczka dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla beneficjentów (planowane uruchomienie w późniejszym terminie).

Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym. Wnioski można składać na 3 sposoby:

 • E-wniosek przez Internet
 • Papierowy wniosek w urzędzie
 • Za pośrednictwem banku, który przystąpił do Programu Czyste Powietrze.

Szczegóły


 • Ulga termomodernizacyjna

Ulgę można łączyć z dotacją z Programu Czyste Powietrze lub Mój Prąd i pokryć z niej wydatki nieujęte w tych programach.

Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Wydatki muszą być udokumentowane fakturami.

Szczegóły


 • Agroenergia - część 1: Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii

Jeżeli jesteś właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, o łącznej powierzchni użytków rolnych od 1 ha do 300 ha i masz co najmniej roczne doświadczenie, możesz starać się o dotację na odnawialne źródła energii, takie jak:

 • Instalacja fotowoltaiczna 10-50 kW
 • Instalacja wiatrowa 10-50 kW
 • Pompa ciepła 10-50 kW
 • Instalacja hybrydowa, tj. fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ
 • Towarzyszące magazyny energii dla instalacji.

Dotacja wynosi:

 • Do 20% dla instalacji o mocy 10-30 kW, nie więcej niż 15 tys. zł
 • Do 13% dla instalacji o mocy 30-50 kW, nie więcej niż 25 tys. zł
 • 20% dla towarzyszących magazynów energii.

Dla przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji hybrydowej przewiduje się dodatek wysokości 10 tys. zł.

Program realizowany będzie do 2027 roku. Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym, do czasu wyczerpania puli środków.

Szczegóły


 • Mój Prąd

15 kwietnia 2022 roku ruszył kolejny nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego Mój Prąd. Program adresowany jest do osób fizycznych mających zawartą umowę kompleksową lub umowę sprzedaży z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej. Nowy nabór wniosków dedykowany jest dla prosumentów w nowym systemie net-billing. Z dotacji mogą też skorzystać dotychczasowi prosumenci, ale pod warunkiem zmiany systemu rozliczania z systemu opustów (net-metering) na system net-billing.

Można uzyskać dofinansowanie do:

 • mikroinstalacji fotowoltaicznej (paneli PV),
 • urządzenia do magazynowania energii elektrycznej oraz ciepła bezpośrednio u prosumenta,
 • urządzeń umożliwiających racjonalne zarządzanie wytworzoną energią elektryczną.
Koszty kwalifikowane obejmują: 
 • zakup, transport i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych (panele z niezbędnym oprzyrządowaniem),
 • zakup, transport i montaż urządzeń służących magazynowaniu energii elektrycznej/ciepła i/lub urządzeń zarządzania wytworzoną energią. 

Jeżeli inwestycja obejmie tylko instalację PV dotacja wyniesie do 4 tys. zł. Jeżeli wnioskodawca zdecyduje się na dodatkowe elementy (np. magazyn ciepła, magazyn energii) dotacja do paneli wzrośnie do 5 tys. zł, a dofinansowanie do pozostałych, zintegrowanych urządzeń wyniesie:

 • magazyn ciepła - do 5 tys. zł,
 • magazyn energii - do 7,5 tys. zł,
 • system zarządzania energią - do 3 tys. zł.
Szczegóły
 • Moje ciepło

Program „Moje ciepło” jest skierowany do osób fizycznych będących właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

W ramach programu można uzyskać wsparcie na zakup i montaż powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła wykorzystywanych na potrzeby ogrzewania bądź przygotowania ciepłej wody użytkowej. W budynku nie może znajdować się (również w okresie trwałości inwestycji) źródło ciepła na paliwo stałe.

Dofinansowanie jest udzielane w formie dotacji do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych (w przypadku posiadania przez Wnioskodawcę karty dużej rodziny) i wynosi:

 • do 7 tys. zł w przypadku powietrznych pomp ciepła
 • do 21 tys. zł w przypadku gruntowych pomp ciepła.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym i trwa od 29 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków wynoszącej 600 mln zł.

Szczegóły


 • Program Ciepłe Mieszkanie

Program będzie realizowany za pośrednictwem gmin, które następnie będą ogłaszać nabór dla osób fizycznych.

Program obejmuje dofinansowanie do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych, bez centralnego systemu ogrzewania, z indywidualnym źródłem ciepła na paliwa stałe.

Wysokość dotacji przypadająca na jeden lokal mieszkalny może wynieść od 15 tys. zł do 39,5 tys. zł i będzie uzależniona od dochodów beneficjenta oraz tego czy miejscowość znajduje się na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin.

Nabory gmin do programu, w trybie ciągłym, prowadzą WFOŚiGW. Planowane są dwa nabory:

 • do 31 grudnia 2022 r.
 • do 31 grudnia 2023 r., w zależności od dostępności środków.
Szczegóły
Linki do stron zewnętrznych
Program Czyste Powietrze
Ulga termomodernizacyjna
Agroenergia