Układ nerwowy

Częściowo wpływ zanieczyszczeń powietrza na układ nerwowy został omówiony powyżej, głównie ich wpływ na nienarodzone dzieci i ich dalsze funkcjonowanie w całym okresie życia.

W ostatnich latach pojawiły się prace wskazujące na wpływ zanieczyszczeń powietrza na rozwój chorób ze spektrum autyzmu. Początkowo uważano, że wpływ czynników środowiskowych jest niewielki, natomiast coraz większa liczba wyników badań wskazuje na ich istotny wpływ [58], [59], [60 w trakcie ekspozycji prenatalnej i postnatalnej [59], [60], [61], [62], [63]. Badania prowadzone w Kalifornii [60] wykazały związek występowania autyzmu u dzieci, a ekspozycją matki w trakcie ciąży i dziecka w pierwszym roku jego życia na dwutlenek azotu oraz pył zawieszony PM10 i PM2,5. W przypadku narażenia na PM2,5 związek ten był znacznie silniejszy niż w przypadku pyłu PM10 [60].Natomiast badania europejskie w ramach projektu ESCAPE nie wykazały takiego związku zarówno dla pyłu zawieszonego, jak i tlenków azotu [64]. Badania prowadzone w Meksyku na grupie dzieci wykazały, że zanieczyszczenia powietrza wpływają na zmiany anatomiczne mózgu o charakterze patologicznym w obszarze kory przedczołowej. Badane dzieci wypadały gorzej w testach psychometrycznych, w stosunku do grupy kontrolnej, a także wykazywały zauważalne opóźnienie w rozwoju umysłowym, właściwym dla ich wieku metrykalnego [65], [66], [67]. Ponadto badania wykazują związek zanieczyszczeń powietrza, głównie drobnej frakcji pyłu, a upośledzeniem funkcji poznawczych, pamięci oraz inteligencji werbalnej i niewerbalnej dzieci i młodzieży [68]. Wykazano również związek ze spadkiem samopoczucia u osób dorosłych, wzrostem agresji, nasileniem objawów depresyjnych [69], [70].

Zanieczyszczenia powietrza są bardzo niebezpieczne dla osób starszych ze względu na naturalny proces starzenia się organizmu oraz długotrwałą ekspozycję na pył zawieszony. Badania naukowe wykazują, ze podwyższona długotrwała ekspozycja na pył zawieszony może nasilać starzenie się układu nerwowego, a w konsekwencji pogłębiać upośledzenie zdolności poznawczych oraz sprawności umysłowej, a co w dalszej konsekwencji wpływa na jakość ich życia poprzez utratę samodzielności, czy zwiększoną częstotliwością hospitalizacji [71], [72], [73].