Projekt „i-AIR REGION”

Zdjęcie

Projekt i-AIR REGION jest projektem współpracy transgranicznej strony polskiej i czeskiej mającym na celu osiągnięcie harmonizacji działań w szeroko rozumianej kwestii ochrony i poprawy jakości powietrza poprzez wsparcie podjętych już działań i działań zaplanowanych w drodze edukacji ekologicznej, wypracowania wspólnych zapisów legislacyjnych, jednolitych możliwości finansowania realizacji zadań, wypracowania technik i metod badania zanieczyszczeń powietrza przy wykorzystaniu najnowszych technologii.

Projekt stara się o dofinansowanie z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach 4 osi priorytetowej, priorytet inwestycyjny Wzmocnienie zdolności instytucjonalnej organów administracji publicznej i zainteresowanych stron oraz skutecznej administracji publicznej poprzez promowanie współpracy prawnej oraz administracyjnej, a także współpracy pomiędzy obywatelami i instytucjami. Obecnie wniosek o dofinansowanie projektu znajduje się na etapie oceny wniosków.

Realizacja Projektu i-AIR REGION umożliwi Województwu Śląskiemu realizację założeń Krajowego Programu Ochrony Powietrza pomoże w dalszym wdrażaniu Programu Ochrony Powietrza. Zadania, które będzie realizowało Województwo Śląskie w ramach projektu „i-AIR REGION” będą związane z prowadzeniem edukacji ekologicznej w zakresie ochrony powietrza przez zanieczyszczeniem. 

Obszar wsparcia projektu obejmuje podregion bielski i rybnicki oraz powiat pszczyński. 

Partnerzy Projektu:

Po stronie czeskiej:

  • Stowarzyszenie Rozwoju Kraju Morawsko-Śląskiego,
  • Kraj Morawsko-Śląski,
  • Uniwersytet Techniczny Ostrava,
  • Regionalne Stowarzyszenie Współpracy Śląska Cieszyńskiego. 

Po stronie polskiej:

  • Województwo Śląskie,
  • Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu,
  • Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2018 – 2020.

Linki do stron zewnętrznych
Projekt i – AIR REGION - aktualności