Pierwsze spotkanie Partnerów projektu i – AIR REGION

W styczniu 2018 r. w Ostrawie odbyło się pierwsze spotkanie wszystkich partnerów projektu, mające na celu uzgodnienie prac na najbliższe miesiące oraz omówienie kwestii formalnych związanych z projektem.

Każdy z partnerów zaprezentował krótko w swoje dotychczasowe działania w zakresie jakości powietrza. Został również powołany Komitet Sterujący projektu, składający się z reprezentantów wszystkich partnerów. Celem Komitetu będzie ogólne koordynacja działań oraz czuwanie nad sprawną i terminową realizacją projektu.

W bieżącym roku Województwo Śląskie będzie organizować seminarium warsztatowe dla pozostałych partnerów projektu i zaproszonych gości na temat porównania informacji dotyczących emisji i immisji po obu stronach granicy i propozycji ich ujednolicenia. Kolejne działania Województwa zostały zaplanowane na następne lata realizacji projektu.

W ramach promocji projektu Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza przygotuje stronę internetową projektu, na której zostaną udostępnione wyniki podejmowanych w projekcie działań.