Priorytetowa lista dla środowiska

 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak
Za nami konferencja pt.: „Konsultacje listy przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 2020 r.”.

Przybyłych na konferencje gości, w tym przedstawicieli samorządów terytorialnych, reprezentantów spółdzielni mieszkaniowych i przedsiębiorców przywitał Jan Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach. Liczne audytorium cieszyło tym bardziej gdyż – co podkreślił szef Funduszu – konferencja nie była poświęcona jedynie tym już podjętym lub zaplanowanym działaniom WFOŚiGW. Jak najbardziej było miejsce na dyskusję o przyszłych inicjatywach WFOŚiGW w Katowicach. Te zaś mają wykreować się na podstawie jak najszerszych konsultacji, które z powodzeniem można rozpocząć właśnie od tej debaty.

Uroczystego otwarcia dokonał gospodarz województwa śląskiego, marszałek  Jakub Chełstowski. Apelował do zebranych o lepszą wymianę informacji i zdecydowanie więcej inicjatywy. Za przykład podał projekty związane z odnawialnymi źródłami energii, na których lokacja środków wynosi aż 75 mln zł. Tymczasem na razie samorządy wnioskowały o raptem 840 tys. zł. Marszałek Chełstowski bardzo wyraźnie podkreślił, że szeroko pojęta ochrona środowiska jest i będzie jednym z głównych filarów rozwoju województwa śląskiego.

Z kolei Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski, zwrócił uwagę, by konstruowana lista przyszłych działań WFOŚiGW w jak największym stopniu była konsultowana nie tylko z samorządowcami i przedsiębiorcami, ale też z samymi mieszkańcami. Wojewoda przy okazji zwrócił uwagę, że nigdy wcześniej w historii Polski, jak i naszego województwa nie było tak rekordowych pieniędzy na poprawę jakości powietrza, jak i w ogóle ochronę środowiska. Zdaniem Jarosława Wieczorka tylko od naszej determinacji zależy w jakim stopniu będą one wykorzystane.

Mimo, że „Czyste Powietrze” to potężny program, to nie jest on jedynym obecnie działaniem WFOSiGW w Katowicach na rzecz ochrony środowiska. Wśród długoterminowych celów do 2024 r. oprócz poprawy jakości powietrza znajdziemy też racjonalną gospodarkę energetyczną, łączącą efektywność energetyczną z nowoczesnymi technologiami; system zrównoważonego gospodarowania wodami powierzchniowymi i podziemnymi; zbudowanie systemu zgodnego z hierarchią postępowania z odpadami; czy zrównoważona gospodarka zasobami surowców naturalnych.

Poszczególne te zadania mają swój ślad w priorytetowej liście zadań WFOŚiGW w Katowicach na 2019 r. Znajdziemy tu chociażby budowę lub modernizację sieci kanalizacyjnej w aglomeracjach o równoważnej liczbie mieszkańców; zakup sprzętu specjalistycznego – maszyn i pojazdów komunalnych służących realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami; przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych; budowa infrastruktury transportu rowerowego o charakterze ponadlokalnym i wojewódzkim; działania zmierzające do zmniejszenia uciążliwości hałasu drogowego; ochrona i rehabilitacja zagrożonych rodzimych gatunków zwierząt i roślin; czy doposażenie uczelnianych laboratoriów na kierunkach kształcenia i specjalizacjach związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Uczestnicy konferencji mieli później okazję do dyskusji nad szczegółowymi już problemami, przy którymś ze zorganizowanych stolików tematycznych, takich jak np. „Doradcy energetyczni”, "Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, zapobieganie poważnym awariom” albo „Ochrona i zrównoważona gospodarka zasobami wodnymi”.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Tomasz Żak  fot. BP Tomasz Żak  fot. BP Tomasz Żak