Program komputerowy POP FENIKS

 Program komputerowy POP FENIKS - logo Program komputerowy POP FENIKS - logo

Program komputerowy POP FENIKS jest częścią Metodyki wykrywania nielegalnego spalania i współspalania odpadów w indywidualnych urządzeniach grzewczych (więcej informacji). Umożliwia on przeprowadzenie analizy klasyfikacyjnej odpadu paleniskowego, na podstawie wyników badań laboratoryjnych.

Analiza klasyfikacyjna przeprowadzana jest z wykorzystaniem algorytmu klasyfikacyjnego, który składa się ze zbioru reguł logicznych i pozwala na zakwalifikowanie badanej próbki do jednej z trzech klas:

 • wykluczono proces spalania odpadów w palenisku indywidualnym,
 • nie zidentyfikowano procesu spalania odpadów w palenisku indywidualnym,
 • zidentyfikowano proces spalania odpadów w palenisku indywidualnym.

Raport klasyfikacyjny stanowi część zebranego materiału dowodowego wykorzystywanego w późniejszym postępowaniu sądowym.

Każda gmina województwa śląskiego może bezpłatnie uzyskać sublicencję na ww. program, zarówno do celów własnych, jak i na potrzeby straży miejskiej (gminnej).

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: (32) 77 40 099

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Program komputerowy POP FENIKS - logo Program komputerowy POP FENIKS Program komputerowy POP FENIKS