Bezpłatne szkolenie dotyczące przestrzegania uchwały antysmogowej

 graf. UMWS graf. UMWS
Szkolenie dla Ekodoradców, przedstawicieli straży gminnej/miejskiej, pracowników samorządów gminnych oraz innych instytucji odpowiedzialnych za działania na rzecz poprawy jakości powietrza oraz przeprowadzanie działań kontrolnych z upoważnienia władz gminy

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla i Województwo Śląskie organizują bezpłatne szkolenie z zakresu kontroli przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej oraz wykrywania procederu nielegalnego spalania/współspalania odpadów w indywidualnych urządzeniach grzewczych.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu zintegrowanego LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”, który współfinansowany jest ze środków europejskich w ramach Programu LIFE. Wydarzenie wpisuje się w kalendarz obchodów 30-lecia Programu LIFE Unii Europejskiej.

Szkolenie adresowane jest do Ekodoradców, przedstawicieli straży gminnej/miejskiej, pracowników samorządów gminnych oraz innych instytucji odpowiedzialnych za działania na rzecz poprawy jakości powietrza oraz przeprowadzanie działań kontrolnych z upoważnienia władz gminy. Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy i kompetencji osób odpowiedzialnych za kontrolę indywidulanych urządzeń grzewczych i egzekwujących przestrzeganie zapisów uchwały antysmogowej. Uczestnicy szkolenia uzyskają praktyczną i merytoryczną wiedzę dotyczącą paliw i kotłów, różnych aspektów kontroli oraz obowiązków kontrolującego, wynikających z zapisów uchwały antysmogowej, jak i ustawy zakazującej współspalania i spalania odpadów w paleniskach domowych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszenia. Rejestracja Uczestników szkolenia zakończy się 13 maja 2022 roku. Dobowy limit miejsc wynosi 100 osób. Zatrudnieni w ramach projektu Ekodoradcy zostali automatycznie zakwalifikowani do udziału w szkoleniu w dniu 20 maja 2022r. Szkolenia dla pozostałych osób odbędą się w dniach 18 lub 19 maja 2022r.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, prosimy o zgłaszanie maksymalnie trzech przedstawicieli z jednej gminy.

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają potwierdzenie uczestnictwa pocztą elektroniczną na adres e-mail, wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

Tematyka szkolenia:

 • Wykrywanie procederu spalania/współspalania odpadów oraz kontrola spalanego paliwa pod kątem wymagań uchwały antysmogowej - Edyta Misztal, IChPW Zabrze
 • Prawne aspekty kontroli palenisk prowadzonych pod kątem nielegalnego spalania odpadów i naruszania zapisów uchwały antysmogowej - Miłosz Jakubowski, Fundacja Frank Bold Kraków
 • Rozróżnianie kotłów na paliwa stałe pod kątem wymagań uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego - Katarzyna Matuszek, IChPW Zabrze
 • Kontrola palenisk w praktyce - Andrzej Ryś, Straż Miejska Miasta Kraków

Zajęcia odbywać się będą równolegle w 2 grupach, w godz. 9.00-16.00 Wszyscy słuchacze otrzymają certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu. Przewidziana jest też niespodzianka w związku z 30-leciem Programu LIFE Unii Europejskiej.

Dodatkowych informacji udziela: Agnieszka Skawińska, askawinska@ichpw.pl


Niestety, wciąż bardzo wielu Polaków zamiast segregować, woli wrzucić odpady do pieca…

Niektórzy ludzie postrzegają spalanie odpadów w domowych kotłach grzewczych jako łatwy i darmowy sposób na pozbycie się odpadów i pokrycie zapotrzebowania na ciepło przy niższym nakładzie finansowym. Jednak to jedynie pozorna oszczędność, gdyż w efekcie takiego postępowania możemy stracić to, co najcenniejsze, a więc zdrowie.

Indywidualne urządzenia grzewcze nie są przystosowane do spalania odpadów, w związku z czym do tego typu kotłów nie wolno wrzucać starych mebli, butów, ubrań, opakowań, butelek PET, zabawek lub opon. Kocioł lub piec to nie „magiczne urządzenie”, które rozwiązuje problem wytwarzanych przez nas odpadów, a zarazem zaspokaja zapotrzebowanie na ciepło w domu.

Niska emisja jest przyczyną pojawienia się w powietrzu wielu szkodliwych substancji np. pyłu zawieszonego, dwutlenku siarki, tlenków azotu, metali ciężkich, czy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.

Substancje te powodują różne schorzenia układów krążenia i oddechowego oraz alergie. Podwyższają również ryzyko zachorowania na nowotwory. Na obszarze dotkniętym problemem niskiej emisji występuje zatrucie gleby, skażenie roślin, korozja elementów metalowych i budowlanych.

Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/36/1/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. wprowadzona została tzw. uchwała antysmogowa, która ma na celu poprawę jakości powietrza.

Zapisy śląskiej uchwały antysmogowej wprowadzają ograniczenia i zakazy w granicach administracyjnych województwa w odniesieniu do instalacji spalających paliwa stałe o nominalnej mocy cieplnej do 1 MW oraz spalanych w nich paliw stałych.

Ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji dotyczą trzech rodzajów instalacji:

 • dostarczających ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub
 • wydzielających ciepło lub
 • wydzielających ciepło i przenoszących je do innego nośnika.

We wskazanych instalacjach wprowadzony został również zakaz stosowania określonego rodzaju paliw, tj.:

 • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
 • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
 • paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %,
 • biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 %.

Na obszarze województwa dopuszcza się eksploatację jedynie instalacji, spełniających minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą wg PN-EN 303-5:2012 pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń.

Załączniki
Program szkolenia [PDF 479,3kB]
Formularz zgłoszenia [DOCX 511,3kB]