Konkurs: Przedszkolaku złap oddech - II edycja

MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech - II edycja

MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech graf. UMWS

Zarząd Województwa Śląskiego
ogłasza nabór dla placówek przedszkolnych do kampanii edukacyjno-informacyjnej 
„MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” - II edycja

Cel kampanii

Celem kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów, w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie oraz zaktywizowanie nauczycieli przedszkolnych w zakresie tematyki antysmogowej dot. zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza, sposobów zapobiegania niskiej emisji i unikania ekspozycji na zanieczyszczenia.

Kto może wziąć udział w kampanii?

O udział w kampanii mogą ubiegać się przedszkola publiczne w rozumieniu art. 13 ustawy z dnia 19 czerwca 2019 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), dla których organem prowadzącym jest gmina położona na terenie województwa śląskiego, pod warunkiem, że placówka przedszkolna nie uczestniczyła w I edycji kampanii „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”.

Gdzie i kiedy wysłać zgłoszenie?

Zgodnie z Regulaminem kampanii nabór na uczestników kampanii składa się z czterech niżej wymienionych etapów:

 • ETAP I – ZŁOŻENIE DEKLARACJI PRZEZ PRZEDSZKOLE

Dyrektor przedszkola zainteresowany udziałem placówki w kampanii powinien przesłać, drogą elektroniczną na adres przedszkolak@slaskie.pl, wypełnioną „Deklarację przystąpienia placówki do udziału w kampanii edukacyjno-informacyjnej pn. „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” – II edycja , zgodnie ze wzorem i zasadami określonymi w Regulaminie kampanii. Termin składania Deklaracji przez placówki przedszkolne trwa od 15 czerwca 2020 r. godz. 7:30 do 30 czerwca 2020 r. godz. 12:00.

Kolejność zgłoszeń placówek decyduje o zakwalifikowaniu placówki przedszkolnej na „Wstępną listę placówek przedszkolnych zakwalifikowanych do udziału w kampanii”.

 • ETAP II – OGŁOSZENIE PRZEZ ORGANIZATORA WSTĘPNEJ LISTY

Placówki przedszkolne, zgodnie z kolejnością zgłoszeń, zostaną zakwalifikowane przez Organizatora kampanii na „Wstępną listę placówek przedszkolnych zakwalifikowanych do udziału w kampanii”.

 • ETAP III – ZŁOŻENIE WNIOSKU PRZEZ GMINĘ

Gmina, w terminie 14 dni od daty umieszczenia na stronie Organizatora wstępnej listy, złoży w wersji papierowej do siedziby Organizatora poprawnie wypełniony „Wniosek o przyznanie pomocy rzeczowej w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej pn. MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” – II edycja w postaci oczyszczaczy powietrza dla placówek przedszkolnych, dla których jest organem prowadzącym, a które znalazły się na wstępnej liście. Wniosek, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu kampanii, jest jednocześnie potwierdzeniem udziału tych placówek w kampanii.

Kompletnie wypełniony wniosek należy dostarczyć w wersji papierowej na adres Organizatora, tj. siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice z zachowaniem terminu. Jednocześnie, w celu usprawnienia obiegu dokumentów, zaleca się dopisek na kopercie: Departament Projektów Regionalnych, „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” - II edycja.

 • ETAP IV – OGŁOSZENIE PRZEZ ORGANIZATORA LISTY PLACÓWEK ZAKWALIFIKOWANYCH DO KAMPANII

Uczestnikiem kampanii zostanie przedszkole publiczne, które znajdzie się na zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Śląskiego „Liście rankingowej placówek zakwalifikowanych do udziału w kampanii”. Organizator kampanii poinformuje Gminy drogą elektroniczną o przyjęciu listy rankingowej.

Wiążącą decyzję w sprawie przyznania Gminie pomocy rzeczowej podejmie Sejmik Województwa Śląskiego w drodze uchwały sejmiku.

Kto może zakwalifikować się do udziału w kampanii?

Projekt zakłada udział w kampanii około 500 placówek przedszkolnych z terenu województwa śląskiego, które nie brały udziału w I edycji kampanii (z II edycji kampanii zostało wyłączonych 121 placówek przedszkolnych, które, w drodze przyznania gminie jako organowi prowadzącemu pomocy rzeczowej, otrzymały do użytku oczyszczacze powietrza.

W ramach II edycji kampanii istotne znaczenie ma kolejność zgłoszeń, tj. przesłania przez placówkę przedszkolną Deklaracji, która będzie decydowała o zakwalifikowaniu placówki przedszkolnej na „Wstępną listę placówek przedszkolnych zakwalifikowanych do udziału w kampanii”.

Ile oczyszczaczy powietrza może otrzymać przedszkole?

Do przedszkoli rozdysponowana zostanie pula maksymalnie 1000 szt. oczyszczaczy powietrza. Zgodnie z Regulaminem dla jednego przedszkola przeznaczone są maksymalnie 2 oczyszczacze powietrza, przy czym liczba wnioskowanych urządzeń nie może być większa niż liczba sal dydaktycznych poszczególnych oddziałów w danej placówce. Gminy z terenów, których przedszkola zakwalifikują się do kampanii, otrzymają pomoc rzeczową w postaci oczyszczaczy powietrza z przeznaczeniem do użytku w tych placówkach.

Realizacja kampanii

Przedszkola zakwalifikowane do udziału w II edycji kampanii zobowiązane są do:

 • Przeprowadzenia zajęć edukacyjno-informacyjnych we wszystkich grupach przedszkolnych,
 • Przeprowadzenia akcji edukacyjno-informacyjnej dla rodziców, opiekunów dzieci,
 • Złożenia sprawozdania z realizacji kampanii (opatrzonego podpisem przedstawiciela organu prowadzącego).

Szczegółowe informacje na temat realizacji kampanii dostępne są w Opisie kampanii edukacyjno-informacyjnej pn. „Mogę! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” , stanowiącym zał. nr 4 do Regulaminu kampanii.

Organizator kampanii

Organizatorem kampanii jest Województwo Śląskie, którego zadania realizuje Departament Projektów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt:

Departament Projektów Regionalnych

 • Aneta Galbas
  telefon: +48 (32) 77 40 846 nr wew.: 846
 • Ilona Wybraniec
  telefon: +48 (32) 77 40 845 nr wew.: 845
 • Mieszała Katarzyna
  telefon: +48 (32) 77 40 870 nr wew.: 870

Śląskie 100 lecie Powstań Śląskich WFOSiGW
Załączniki
Uchwała nr 1223/132/VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego [DOCX 31,7kB]
Regulamin kampanii [PDF 597,8kB]
Zał. 1 do Regulaminu kampanii - Deklaracja przystąpienia placówki do udziału w kampanii edukacyjno-informacyjnej pn. „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” – II edycja (wzór), [DOCX 49,5kB]
Zał. 2 do Regulaminu kampanii - Wniosek o przyznanie pomocy rzeczowej w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej pn. „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” – II edycja (wzór), [DOCX 49,2kB]
Zał. 3 do Regulaminu kampanii - Umowa dotycząca udzielenia pomocy rzeczowej Gminie (wzór), [PDF 550,7kB]
Zał. nr 1 do Umowy – Wykaz przedszkoli (wzór), [DOCX 128,5kB]
Zał. nr 2 do Umowy – Sprawozdanie placówki z realizacji zadań w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej pod nazwą „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” - II edycja (wzór), [DOCX 142,7kB]
Zał. 4 do Regulaminu kampanii – Opis kampanii edukacyjno-informacyjnej pn. „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” – II edycja. [PDF 516,0kB]

Linki do stron zewnętrznych
Uchwala Zarząd Województwa Śląskiego - zmiana w regulaminie


Lista przedszkoli zainteresowanych udziałem w kampanii „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” – II edycja

graf. UMWS graf. UMWS

Od 15 czerwca 2020 r. ruszył nabór placówek do II edycji kampanii edukacyjno-informacyjnej „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”. Zgłoszenia przyjmowane były do 30 czerwca br. W tym czasie 443 przedszkola wyraziły chęć uczestnictwa w kampanii.

Zgodnie z zapisami regulaminu na podstawie przesłanych zgłoszeń została sporządzona „Wstępna lista placówek przedszkolnych zakwalifikowanych do udziału w kampanii”.

Załączniki
Wstępna lista placówek przedszkolnych zakwalifikowanych do udziału w kampanii (korekta z dnia 4.08.2020 r.) [PDF 469,8kB]
Wstępna lista placówek przedszkolnych zakwalifikowanych do udziału w kampanii (korekta z dnia 21.07.2020 r.) [PDF 469,1kB]
Wstępna lista placówek przedszkolnych zakwalifikowanych do udziału w kampanii - przed korektą [PDF 1,7MB]


Lista rankingowa placówek przedszkolnych zakwalifikowanych do udziału w kampanii

graf. UMWS graf. UMWS

19 sierpnia 2020r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałę w sprawie  zatwierdzenia listy rankingowej placówek przedszkolnych zakwalifikowanych do udziału w kampanii edukacyjno-informacyjnej pn. „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” – II edycja. Lista rankingowa powstała w wyniku przeprowadzonego naboru, obejmującego etap składania deklaracji udziału w kampanii przez placówki oraz etap wnioskowania o przyznanie pomocy rzeczowej przez gminy. 

Pomoc rzeczowa dla Gmin

31 sierpnia 2020r. Sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwałę w sprawie przyznania pomocy rzeczowej w postaci oczyszczaczy powietrza dla jednostek samorządu terytorialnego

W ramach kampanii oczyszczacze powietrza zostaną przekazane do 449 przedszkoli z terenu 101 gmin województwa śląskiego. Zgodnie z Regulaminem kampanii każde przedszkole ujęte na liście rankingowej otrzyma maksymalnie 2 oczyszczacze powietrza, przy czym liczba urządzeń nie mogła przekraczać liczby sal dydaktycznych w placówce. Łącznie w ramach kampanii przedszkolom zostanie przekazanych 879 sztuk oczyszczaczy powietrza. Planuje się, że urządzenia te zostaną dostarczone do wszystkich placówek jeszcze w tym roku. Dostawa oczyszczaczy powietrza do poszczególnych placówek rozpocznie się po zawarciu umowy dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej gminie stanowiącej organ prowadzący danej placówki. Obecnie trwa proces pozyskiwania od gmin danych niezbędnych do sporządzenia ww. umów.  


Zmiana załącznika do Regulaminu

25 listopada 2020r. uchwałą nr 2738/190/VI/2020r. Zarządu Województwa Śląskiego wprowadza się zmianę w zapisach załącznika nr 3 do Regulaminu kampanii edukacyjno-informacyjnej „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” – II edycja., tj. w umowie dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej gminie. Zakres zmiany dotyczy terminu dostawy oczyszczaczy powietrza do placówek przedszkolnych zakwalifikowanych do udziału w kampanii. Planuje się, że urządzenia te zostaną dostarczone na początku roku 2021. Aktualny Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Załączniki
Lista rankingowa placówek przedszkolnych zakwalifikowanych do udziału w kampanii [PDF 661,1kB]

Linki do stron zewnętrznych
Uchwala Zarząd Województwa Śląskiego
Sejmik Województwa Śląskiego
Uchwala Zarząd Województwa Śląskiego - zmiana w regulaminie