Konkurs: Przedszkolaku złap oddech - II edycja

MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech - II edycja

MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech graf. UMWS

Zarząd Województwa Śląskiego
ogłasza nabór dla placówek przedszkolnych do kampanii edukacyjno-informacyjnej 
„MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” - II edycja

Cel kampanii

Celem kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów, w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie oraz zaktywizowanie nauczycieli przedszkolnych w zakresie tematyki antysmogowej dot. zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza, sposobów zapobiegania niskiej emisji i unikania ekspozycji na zanieczyszczenia.

Kto może wziąć udział w kampanii?

O udział w kampanii mogą ubiegać się przedszkola publiczne w rozumieniu art. 13 ustawy z dnia 19 czerwca 2019 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), dla których organem prowadzącym jest gmina położona na terenie województwa śląskiego, pod warunkiem, że placówka przedszkolna nie uczestniczyła w I edycji kampanii „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”.

Gdzie i kiedy wysłać zgłoszenie?

Zgodnie z Regulaminem kampanii nabór na uczestników kampanii składa się z czterech niżej wymienionych etapów:

 • ETAP I – ZŁOŻENIE DEKLARACJI PRZEZ PRZEDSZKOLE

Dyrektor przedszkola zainteresowany udziałem placówki w kampanii powinien przesłać, drogą elektroniczną na adres przedszkolak@slaskie.pl, wypełnioną „Deklarację przystąpienia placówki do udziału w kampanii edukacyjno-informacyjnej pn. „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” – II edycja , zgodnie ze wzorem i zasadami określonymi w Regulaminie kampanii. Termin składania Deklaracji przez placówki przedszkolne trwa od 15 czerwca 2020 r. godz. 7:30 do 30 czerwca 2020 r. godz. 12:00.

Kolejność zgłoszeń placówek decyduje o zakwalifikowaniu placówki przedszkolnej na „Wstępną listę placówek przedszkolnych zakwalifikowanych do udziału w kampanii”.

 • ETAP II – OGŁOSZENIE PRZEZ ORGANIZATORA WSTĘPNEJ LISTY

Placówki przedszkolne, zgodnie z kolejnością zgłoszeń, zostaną zakwalifikowane przez Organizatora kampanii na „Wstępną listę placówek przedszkolnych zakwalifikowanych do udziału w kampanii”.

 • ETAP III – ZŁOŻENIE WNIOSKU PRZEZ GMINĘ

Gmina, w terminie 14 dni od daty umieszczenia na stronie Organizatora wstępnej listy, złoży w wersji papierowej do siedziby Organizatora poprawnie wypełniony „Wniosek o przyznanie pomocy rzeczowej w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej pn. MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” – II edycja w postaci oczyszczaczy powietrza dla placówek przedszkolnych, dla których jest organem prowadzącym, a które znalazły się na wstępnej liście. Wniosek, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu kampanii, jest jednocześnie potwierdzeniem udziału tych placówek w kampanii.

Kompletnie wypełniony wniosek należy dostarczyć w wersji papierowej na adres Organizatora, tj. siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice z zachowaniem terminu. Jednocześnie, w celu usprawnienia obiegu dokumentów, zaleca się dopisek na kopercie: Departament Projektów Regionalnych, „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” - II edycja.

 • ETAP IV – OGŁOSZENIE PRZEZ ORGANIZATORA LISTY PLACÓWEK ZAKWALIFIKOWANYCH DO KAMPANII

Uczestnikiem kampanii zostanie przedszkole publiczne, które znajdzie się na zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Śląskiego „Liście rankingowej placówek zakwalifikowanych do udziału w kampanii”. Organizator kampanii poinformuje Gminy drogą elektroniczną o przyjęciu listy rankingowej.

Wiążącą decyzję w sprawie przyznania Gminie pomocy rzeczowej podejmie Sejmik Województwa Śląskiego w drodze uchwały sejmiku.

Kto może zakwalifikować się do udziału w kampanii?

Projekt zakłada udział w kampanii około 500 placówek przedszkolnych z terenu województwa śląskiego, które nie brały udziału w I edycji kampanii (z II edycji kampanii zostało wyłączonych 121 placówek przedszkolnych, które, w drodze przyznania gminie jako organowi prowadzącemu pomocy rzeczowej, otrzymały do użytku oczyszczacze powietrza.

W ramach II edycji kampanii istotne znaczenie ma kolejność zgłoszeń, tj. przesłania przez placówkę przedszkolną Deklaracji, która będzie decydowała o zakwalifikowaniu placówki przedszkolnej na „Wstępną listę placówek przedszkolnych zakwalifikowanych do udziału w kampanii”.

Ile oczyszczaczy powietrza może otrzymać przedszkole?

Do przedszkoli rozdysponowana zostanie pula maksymalnie 1000 szt. oczyszczaczy powietrza. Zgodnie z Regulaminem dla jednego przedszkola przeznaczone są maksymalnie 2 oczyszczacze powietrza, przy czym liczba wnioskowanych urządzeń nie może być większa niż liczba sal dydaktycznych poszczególnych oddziałów w danej placówce. Gminy z terenów, których przedszkola zakwalifikują się do kampanii, otrzymają pomoc rzeczową w postaci oczyszczaczy powietrza z przeznaczeniem do użytku w tych placówkach.

Realizacja kampanii

Przedszkola zakwalifikowane do udziału w II edycji kampanii zobowiązane są do:

 • Przeprowadzenia zajęć edukacyjno-informacyjnych we wszystkich grupach przedszkolnych,
 • Przeprowadzenia akcji edukacyjno-informacyjnej dla rodziców, opiekunów dzieci,
 • Złożenia sprawozdania z realizacji kampanii (opatrzonego podpisem przedstawiciela organu prowadzącego).

Szczegółowe informacje na temat realizacji kampanii dostępne są w Opisie kampanii edukacyjno-informacyjnej pn. „Mogę! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” , stanowiącym zał. nr 4 do Regulaminu kampanii.

Organizator kampanii

Organizatorem kampanii jest Województwo Śląskie, którego zadania realizuje Departament Projektów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt:

Departament Projektów Regionalnych

 • Aneta Galbas
  telefon: +48 (32) 77 40 534

 • Mieszała Katarzyna
  telefon: +48 (32) 77 40 533

Śląskie 100 lecie Powstań Śląskich WFOSiGW
Załączniki
Uchwała nr 1223/132/VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego [DOCX 31,7kB]
Regulamin kampanii [PDF 597,8kB]
Zał. 1 do Regulaminu kampanii - Deklaracja przystąpienia placówki do udziału w kampanii edukacyjno-informacyjnej pn. „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” – II edycja (wzór), [DOCX 49,5kB]
Zał. 2 do Regulaminu kampanii - Wniosek o przyznanie pomocy rzeczowej w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej pn. „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” – II edycja (wzór), [DOCX 49,2kB]
Zał. 3 do Regulaminu kampanii - Umowa dotycząca udzielenia pomocy rzeczowej Gminie (wzór), [PDF 550,7kB]
Zał. nr 1 do Umowy – Wykaz przedszkoli (wzór), [DOCX 128,5kB]
Zał. nr 2 do Umowy – Sprawozdanie placówki z realizacji zadań w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej pod nazwą „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” - II edycja (wzór), [DOCX 142,7kB]
Zał. 4 do Regulaminu kampanii – Opis kampanii edukacyjno-informacyjnej pn. „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” – II edycja. [PDF 516,0kB]

Linki do stron zewnętrznych
Uchwala Zarząd Województwa Śląskiego - zmiana w regulaminie