Oczyszczenie województwa z azbestu

 fot. UMWS fot. UMWS
Konferencja nt. realizacja Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 na terenie województwa śląskiego

W sali Sejmu Śląskiego odbyła się konferencja „Realizacja Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 na terenie województwa śląskiego”. Organizatorem przedsięwzięcia był Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wydarzenie to skierowane było do gmin i powiatów regionu i miało na celu zachęcenie jednostek samorządu terytorialnego do ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest. W konferencji udział wzięło około 140 uczestników, w tym ponad 100 w formie on-line na platformie MS Teams.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Wicemarszałek Województwa Śląskiego Dariusz Starzycki. Wydarzenie poprowadziła Agnieszka Fitrzyk - Kierownik Referatu ds. planowania w zakresie środowiska w Departamencie Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Główny Koordynator Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 Izabela Drelich-Sikorska z Ministerstwa Rozwoju i Technologii przedstawiła stan realizacji Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. Przedstawiła m.in. efekty programu, proponowane zmiany legislacyjne w związku z prowadzonymi pracami legislacyjnymi nad projektem ustawy o wyrobach zawierających azbest, a także podejmowane działania w zakresie rozwoju Bazy Azbestowej.

Przewodnicząca Rady Programowej Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 Sylwia Oziembło-Brzykczy z Państwowej Inspekcji Pracy przedstawiła prezentację pn. Szkodliwy wpływ azbestu na zdrowie, sposoby ochrony oraz nowe wyzwania w związku z Rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2021 r. zawierającą zalecenia dla Komisji w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z azbestem. Omówione zostały m.in. takie zagadnienia jak grupy szczególnie narażone na szkodliwe działanie włókien azbestu, choroby do których może doprowadzić wdychanie włókien azbestu, a także zalecenia stanowiące załączniki do ww. rezolucji dotyczące m.in. środków ochrony indywidualnej pracownika oraz wymogów minimalnych w zakresie szkoleń. Ponadto Przewodnicząca Rady Programowej przedstawiła działania PIP oraz wnioski płynące z przeprowadzanych kontroli przestrzegania przepisów bhp podczas usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych i przemysłowych.

Zagadnienia dotyczące funkcjonowania Bazy Azbestowej i obowiązków sprawozdawczych zostały przybliżone przez Michała Chowańca - Kierownika Referatu ds. baz danych o odpadach w Departamencie Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Członek Prezydium Rady Programowej Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 Ksenia Ziaja przedstawiła jak wygląda realizacja Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 na terenie województwa śląskiego. Informacje przedstawiono w oparciu o dane pozyskane z baz danych oraz w wyniku przeprowadzonego w I kwartale 2022 r. badania ankietowego. Prezentacja obejmowała m.in. działania gmin województwa śląskiego w związku z realizacją Programu np. akcje informacyjno-edukacyjne prowadzone wśród mieszkańców, finansowanie zadań dotyczących usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, a także dane ilościowe o masie odpadów zawierających azbest wytworzonych i unieszkodliwionych na terenie województwa śląskiego.

Przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - Kierownik Zespołu Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi Krystian Smuda omówił zagadnienia dotyczące finansowania gospodarki odpadami w zakresie usuwania i unieszkodliwiania azbestu w województwie śląskim. Przybliżył m.in. informacje o ilości usuniętych wyrobów i unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest w ramach udzielonego dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach, a także założenia programu priorytetowego pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Anna Dąbrowska - Pełnomocnik Biura Burmistrza Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec przedstawiła działania podjęte w gminie, na terenie której znajdowały się kiedyś Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacji Budowlanej „Izolacja” zajmujące się produkcją materiałów izolacyjnych z wykorzystaniem azbestu oraz Cementownia „Wiek”. W rezultacie Ogrodzieniec stał się ważnym ośrodkiem turystycznym na Szlaku Orlich Gniazd.

Konferencję podsumował zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Łukasz Rychlewski.

Konferencja była odpowiedzią na potrzebę intensyfikacji działań w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS

Załączniki
Ulotka nt. azbestu [PDF 1,5MB]