InfoSMOG-MED

Uchwałą Nr 780/115/VI/2020, Zarząd Województwa Śląskiego 1 kwietnia 2020 r. wydał decyzję w sprawie dofinansowania projektu własnego, realizowanego przez Województwo Śląskie w ramach Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Oś priorytetowa II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przez Województwo Śląskie.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest stworzenie elektronicznej platformy i aplikacji na urządzenia mobilne informujących o stanie jakości powietrza wraz z systemem komunikacji dla mieszkańców dotyczącym aspektów zdrowotnych i systemem komunikacji dla podmiotów leczniczych z terenu woj. śląskiego. Usługa zwiększy dostępność obywateli oraz podmiotów leczniczych do informacji związanych ze smogiem z wykorzystaniem technologii przetwarzających, gromadzących i przesyłających informacje w formie elektronicznej (usługi dostępne on-line).

Krótki opis projektu

W ramach projektu została opracowana cyfrowa platforma www.slaskiesmogstop.pl (wraz z mobilną aplikacją Śląskie SMOGSTOP) z dostępem do obecnego i prognozowanego stanu jakości powietrza oraz systemu mapowania zdrowotnego i komunikacji z podmiotami leczniczymi. Platforma dzięki mapowaniu umożliwia indywidualnym użytkownikom wygenerować raporty o zagrożeniu smogiem w odniesieniu do płci, wieku, jednostek chorobowych. Jednocześnie pozwala także na odpowiednie przygotowanie się do ewentualnego stanu alarmowego. System Śląskie SMOGSTOP pomaga ponadto placówkom medycznym przygotować się do przyjęcia w okresach przekroczonych norm jakości powietrza większej liczby pacjentów. W ramach projektu prowadzono również szeroko zakrojone działania świadomościowe poprzez kampanię informacyjno-edukacyjną pn. Śląskie. Zmieniamy powietrze na dobre. Podstawowy cel kampanii to zwiększenie wiedzy społeczeństwa na temat zagrożeń wynikających z zanieczyszczonego powietrza (budowanie świadomości ekologicznej), na które bezpośredni wpływ mają nieekologiczne zachowania społeczeństwa.

Aplikację mobilną Śląskie SMOGSTOP można pobrać ze sklepu Google Play oraz App Store
Pobierz aplikację na swój smartphone ze sklepu App Store - strona otwiera się w nowym oknie
Pobierz aplikację na swój smartphone ze sklepu Google Play - strona otwiera się w nowym oknie

SMORSTOP iOS

SMOGSTOP Android

Zasięg projektu

Projekt skierowano w szczególności do wszystkich mieszkańców oraz placówek medycznych z terenu województwa śląskiego.

Forma realizacji projektu

Projekt realizowany w partnerstwie z Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu na podstawie zawartej Umowy o partnerstwie.

Lider Projektu

  • Województwo Śląskie

Partnerzy projektu

  • Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
  • Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Organizacja wewnętrzna Partnerstwa projektu

W celu prawidłowego zarządzania Partnerstwem oraz zapewnienia podejścia partnerskiego w realizacji projektu, Zarządzeniem Marszałka Województwa Śląskiego w dniu 22 kwietnia 2020r. został powołany Zespół projektowy w skład, którego weszli przedstawiciele zarówno Partnerów oraz Lidera.

Budżet projektu

  • Planowana całkowita wartość projektu - 5 761 536,57 zł (w tym wydatki kwalifikowalne 5 423 294,20 zł),
  • Dofinansowanie Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 4 609 800,07 zł,
  • Współfinansowanie z krajowych środków budżetu państwa to 542 329,42 zł

Okres realizacji projektu

27 miesięcy, tj. sierpień 2019 r. - październik 2021 r.

Logo PL. UE EFRR i Śląskie

Linki do stron zewnętrznych
Wybór projektu „InfoSmogMED” do dofinansowania - uchwała zarządu
Wydanie Decyzji Zarządu Województwa Śląskiego przyznającej dofinansowanie dla projektu własnego realizowanego przez Województwo Śląskie w ramach Działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicz