Projekt LIFE-IP MALOPOLSKA

Projekt LIFE-IP MALOPOLSKA

 Logo projektu LIFE-IP MALOPOLSKA Logo projektu LIFE-IP MALOPOLSKA

Uchwałą Nr 1338/123/V/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego wyraził zgodę na przystąpienie Województwa Śląskiego do projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. Projekt o akronimie LIFE 14 IPE PL 021 / LIFE –IP MALOPOLSKA dofinansowany jest ze środków programu LIFE Unii Europejskiej.

Cel projektu

Zły stan jakości powietrza w województwie śląskim, przede wszystkim z powodu dużego zapylenia oraz ponadnormatywnych stężeń benzo(a)pirenu, stał się uciążliwym problemem zarówno dla mieszkańców, jak i władz lokalnych. W ramach projektu LIFE zaplanowana została współpraca między sąsiadującymi województwami – śląskim i małopolskim, a także Republiką Czeską i Republiką Słowacką, aby prowadzić wspólne działania w celu poprawy jakości powietrza.

Partnerzy projektu

 • Województwo Małopolskie – beneficjent koordynujący
 • Województwo Śląskie
 • Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy
 • Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
 • Instytut VITO NV z Belgii
 • Słowacki Instytut Hydrometeorologii w Bratysławie
 • Ministerstwo Środowiska Republiki Czeskiej
 • 55 gmin województwa małopolskiego

Budżet projektu

Całkowita wartość projektu wynosi około 17 mln euro (70 mln zł), z czego dofinansowanie unijne wynosi 42 mln zł.

Udział Województwa Śląskiego w projekcie

Udział Województwa Śląskiego w projekcie zintegrowanym LIFE pozwoli na uzyskanie pełnej informacji ilościowej oraz przestrzennej o zanieczyszczeniach przemieszczających się wraz z masami powietrza i wskazanie źródeł odpowiedzialnych za ponadnormatywne wielkości stężeń odnotowywanych na stacjach monitoringu jakości powietrza w województwie śląskim. Informacje te będą składową modelowania międzynarodowego, co pozwoli na uzyskanie pełnego obrazu rozprzestrzeniania zanieczyszczeń powietrza na obszarze Małopolski, Śląska, Czech oraz Słowacji i w konsekwencji, w jeszcze większym stopniu wspomoże rozwój i wdrażanie regionalnych i krajowych strategii mających na celu poprawę jakości powietrza.

Działania realizowane w ramach projektu zintegrowanego LIFE:

I Faza (lata 2016-2018):

 • Działanie C.6. Międzynarodowe modelowanie zanieczyszczeń powietrza na obszarze Małopolski, Słowacji i Republiki Czeskiej.
 • Działanie E.3. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami.

II Faza (lata 2018-2019):

 • Działanie C.2. Centrum Kompetencji
 • Działanie E.1. Regionalna kampania medialna na rzecz czystego powietrza
 • Działanie E.2. Lokalne działania informacyjno-edukacyjne w zakresie ochrony powietrza
 • Działanie E.3. Tworzenie sieci wymiany doświadczeń z innymi projektami.

Realizacja projektu odbywa się w 4 fazach i została zaplanowana na lata 2015-2023. Województwo Śląskie uczestniczy w projekcie od października 2016 r.

Działanie C.6.

W ramach realizacji tego działania została przygotowana wspólna baza źródeł emisji, która obejmuje także województwo śląskie. Międzynarodowe modelowanie rozprzestrzeniania zanieczyszczeń wykonywane jest dla obszaru Małopolski, Śląskiego, Czech i Słowacji. Przeprowadzona inwentaryzacja emisji zanieczyszczeń, jak również modelowanie warunków meteorologicznych dla obszaru województwa śląskiego pozwoliły na opracowanie aktualizacji Programu ochrony powietrza (więcej...).

Ponadto zostały opracowane i poddane analizie możliwe scenariusze wdrażania działań naprawczych określonych w POP i otrzymanych efektów (więcej...).

Działanie E.3.

W ramach realizacji tego działania prowadzone zostały spotkania z gminami województwa śląskiego, których celem było wypracowanie najlepszych sposobów ograniczenia emisji zanieczyszczeń z indywidualnych źródeł ogrzewania. Zrealizowano również zadania mające na celu podniesienie świadomości mieszkańców w tym zakresie (więcej...).

Działanie C.2.

W ramach realizacji tego działania zostało przeprowadzone szkolenie dla pracowników merytorycznych jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa śląskiego dotyczące metodyki wykrywania nielegalnego spalania i współspalania odpadów w indywidualnych urządzeniach grzewczych.

Działanie E. 1.

W ramach realizacji tego działania zostanie przygotowana kampania edukacyjno – informacyjna, która będzie kontynuacją działań prowadzonych w I fazie projektu w ramach kampanii MOGĘ! #Zatrzymać SMOG. Kampania będzie miała charakter regionalny i będzie skierowana do wszystkich mieszkańców województwa śląskiego. Kampania będzie oparta na elektronicznych formach przekazu (infografiki itp. )

Działanie E.2.

W ramach tego działania zostaną zorganizowane spotkania edukacyjne dla mieszkańców województwa dotyczące ograniczania niskiej emisji. Ponadto do realizacji zaplanowano również edukację w jednostkach oświatowych województwa śląskiego.

Działanie E.3.

W ramach tego działania została zorganizowana konferencja regionalna dotycząca aspektów formalno-prawnych realizacji Programu ochrony powietrza i uchwały antysmogowej (więcej...)

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego
Więcej informacji nt. projektu zintegrowanego LIFE
Projekt zintegrowany LIFE - aktualności