Projekt „i-AIR REGION”

 Loga w projekcie Loga w projekcie

Projekt i-AIR REGION jest projektem współpracy transgranicznej strony polskiej i czeskiej mającym na celu osiągnięcie harmonizacji działań w szeroko rozumianej kwestii ochrony i poprawy jakości powietrza poprzez wsparcie podjętych już działań i działań zaplanowanych w drodze edukacji ekologicznej, wypracowania wspólnych zapisów legislacyjnych, jednolitych możliwości finansowania realizacji zadań, wypracowania technik i metod badania zanieczyszczeń powietrza przy wykorzystaniu najnowszych technologii. 

Projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach 4 osi priorytetowej, priorytet inwestycyjny Wzmocnienie zdolności instytucjonalnej organów administracji publicznej i zainteresowanych stron oraz skutecznej administracji publicznej poprzez promowanie współpracy prawnej oraz administracyjnej, a także współpracy pomiędzy obywatelami i instytucjami. 

Realizacja Projektu i-AIR REGION umożliwia Województwu Śląskiemu realizację założeń Krajowego Programu Ochrony Powietrza, a także wspiera we wdrażaniu Programu Ochrony Powietrza. Zadania, realizowane przez Województwo Śląskie w ramach projektu „i-AIR REGION” są związane z prowadzeniem edukacji ekologicznej w zakresie ochrony powietrza przez zanieczyszczeniem. 

Obszar wsparcia projektu obejmuje podregion bielski i rybnicki oraz powiat pszczyński. 

Partnerzy Projektu: 

Po stronie czeskiej: 

 • Stowarzyszenie Rozwoju Kraju Morawsko-Śląskiego,
 • Kraj Morawsko-Śląski,
 • Uniwersytet Techniczny Ostrava,
 • Regionalne Stowarzyszenie Współpracy Śląska Cieszyńskiego. 

Po stronie polskiej: 

 • Województwo Śląskie,
 • Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu,
 • Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”. 

Okres realizacji projektu: 1.01.2018 – 31.12.2020 r.

Charakterystyka obszaru wsparcia projektu i-AIR REGION

Podział administracyjny:
Obszar wsparcia projektu obejmuje regiony NUTS3 leżące na pograniczu polsko-czeskim. Na obszarze województwa śląskiego znajdują się 3 podregiony: bielski, rybnicki oraz powiat pszczyński w podregionie tyskim. Łącznie obszar obejmuje 69 gmin, 7 powiatów: bielski, cieszyński, żywiecki, rybnicki, raciborski, wodzisławski i pszczyński oraz 4 duże miasta: Bielsko-Biała, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik i Żory. 

Strefy jakości powietrza 
Obszar wsparcia projektu obejmuje 3 strefy jakości powietrza w województwie śląskim:

 • miasto Bielsko-Biała
 • aglomeracja rybnicko - jastrzębska
 • strefa śląska (część południowa)

Powierzchnia i ludność
Powierzchnia obszaru wsparcia wynosi 4 178 km2, a liczba osób zamieszkujących ten teren to 1 412 079 os. w 69 gminach.

Straże miejskie 
W obszarze wsparcia jedynie 17 na 69 gmin posiada straże miejskie (SM). Z ankiety przeprowadzonej przez Wydział Ochrony Środowiska za 2017 rok wynika, że w zakresie spalania odpadów 35 gmin nie prowadziło takich kontroli, natomiast w zakresie wykonania uchwały antysmogowej 40 gmin nie prowadziło kontroli.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Loga w projekcie Obszar wsparcia projektu i-AIR REGION – Województwo Śląskie

Załączniki
Broszura i-AIR Region - PL-CZ [PDF 1,3MB]
Seminarium warsztatowe 3.2. - „Porównanie wielkości emisji i imisji w województwie śląskim i w kraju morawsko-śląskim” - PL [PDF 1,9MB]
Pracovní seminář 3.2. - „Komparace všech informací týkajících se emisí a imisí na obou stranách hranice a návrhy jejich sjednocení” - CZ [PDF 2,2MB]

Linki do stron zewnętrznych
Projekt i – AIR REGION - aktualności