Śląskie. Przywracamy błękit

Największy w Europie projekt ochrony powietrza, obejmujący całe województwo śląskie

 graf. UMWS graf. UMWS

„Śląskie. Przywracamy błękit” to największy w Europie projekt ochrony powietrza, obejmujący swoim zasięgiem całe województwo śląskie. Jego Liderem jest Województwo Śląskie. Projekt współfinansowany jest z Programu LIFE Unii Europejskiej – program działań na rzecz środowiska i klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Okres jego realizacji to 1 stycznia 2022 roku – 31 grudnia 2027 roku.


O projekcie

Główny cel projektu jest zbieżny z nadrzędnym celem POP, czyli opracowaniem i wdrożeniem działań naprawczych, których realizacja doprowadzi do poprawy jakości powietrza, co w konsekwencji spowoduje ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców województwa śląskiego

Planowane działania

Wszystkie zaplanowane działania zostały przypisane do czterech następujących filarów:

  • wsparcie realizacji działań naprawczych Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego
  • rozwój know-how, narzędzi, metod i działań demonstracyjnych
  • wsparcie dla władz lokalnych
  • wzrost świadomości ekologicznej

Partnerzy

W projekcie „Śląskie. Przywracamy błękit” bierze udział Województwo Śląskie jako Lider Projektu i 89 Partnerów – gmin, miast, powiatów, instytucji wspierających i merytorycznych. Partnerzy są odpowiedzialni za bezpośrednie kontakty z mieszkańcami i pomoc we wdrażaniu celów projektu

Kontakt

Wszystkich, który są zainteresowani tematyką projektu „Śląskie. Przywracamy błękit”, chcą się dowiedzieć szczegółów lub dołączyć do działań, zapraszamy do kontaktu z Regionalnym Centrum Ekoinformacji

Program LIFE Unii Europejskiej

Program LIFE jest instrumentem finansowania działań na rzecz środowiska i klimatu Unii Europejskiej. Ogólnym celem Programu LIFE jest przyczynienie się do wdrażania, aktualizacji i rozwoju polityki oraz prawodawstwa UE w zakresie środowiska i klimatu poprzez współfinansowanie projektów o europejskiej wartości dodanej