Plan działań krótkoterminowych

Plan działań krótkoterminowych stanowi integralną część Programu ochrony powietrza przyjętego dnia 18 grudnia 2017 (data wejścia w życie: 11 stycznia 2018 roku) i odnosi się do działań w zakresie ograniczenia skutków i czasu trwania przekroczeń oraz zmniejszenia ryzyka wystąpienia przekroczeń w zakresie występujących w danej strefie przekroczeń poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu. PDK został zaopiniowany jako część POP przez prezydentów, burmistrzów, wójtów i starostów jest w województwie śląskim.

Z informacji przekazanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach wynika, że w 2015 roku już w lutym wystąpiły przekroczenia dopuszczalnej częstości 35 dni w roku kalendarzowym dopuszczalnego poziomu stężeń 24 godzinnych pyłu zawieszonego PM10 wynoszącego 50 µg/m3, na stacjach pomiarowych w Rybniku, Pszczynie, Wodzisławiu Śląskim oraz w Żywcu. W marcu 2015 roku przekroczenia wystąpiły na stacjach w Dąbrowie Górniczej, Gliwicach, Katowicach (obie stacje), Sosnowcu, Tychach, Zabrzu, Żorach, Częstochowie (stanowisko na ul. Armii Krajowej/ Jana Pawła II), Godowie, Knurowie, Lublińcu, Myszkowie, Zawierciu i Tarnowskich Górach. Na stacjach w Bielsku-Białej, Częstochowie (ul. Baczyńskiego) oraz w Cieszynie 35 doba z przekroczeniem poziomu 50 µg/m3 wystąpiła w III i IV kwartale 2015 roku.

W 2016 roku wystąpiły przekroczenia dopuszczalnej częstości 35 dni w roku kalendarzowym dopuszczalnego poziomu stężeń 24 godzinnych pyłu zawieszonego PM10 wynoszącego 50 µg/m3 wystąpiły już w marcu na stanowiskach w Bielsku-Białej, Częstochowie (ul. Armii Krajowej/Jana Pawła II), Gliwicach, Rybniku, Wodzisławiu Śląskim, Zabrzu oraz w lutym na stacji pomiarowej w Żywcu.
W lutym 2017 we wszystkich strefach, w tym w  aglomeracjach województwa śląskiego wystąpiły przekroczenia dopuszczalnej częstości 35 dni w roku kalendarzowym dopuszczalnego poziomu stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 wynoszącego 50 µg/m3 na stanowiskach:

 • Bielsko-Biała, ul. Kossak-Szczuckiej – 12 lutego 2017 roku,
 • Częstochowa, ul. AK/Jana Pawła II – 13 lutego 2017 roku,
 • Gliwice, ul. Mewy – 13 lutego 2017 roku,
 • Katowice, ul. Kossutha – 12 lutego 2017 roku,
 • Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie – 10 lutego 2017,
 • Dąbrowa Górnicza, ul. Tysiąclecia – 16 lutego 2017 roku,
 • Tychy, ul. Tołstoja – 16 lutego 2017 roku,
 • Rybnik, ul. Borki – 12 lutego 2017 roku,
 • Cieszyn, ul. Mickiewicza – 17 lutego 2017 roku,
 • Wodzisław Śląski, ul. Gałczyńskiego – 9 lutego 2017 roku,
 • Żywiec, ul. Kopernika - 13 lutego roku.

Podstawą prawną opracowania i wdrożenia PDK jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska oraz akty wykonawcze:

 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu określające poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe, poziomy informowania i poziomy alarmowe substancji w powietrzu,
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza[4] określające zakres informacji o stwierdzonym przekroczeniu poziomu alarmowego substancji w powietrzu, o którym mowa w art. 93 ustawy POŚ.

Ustawa POŚ określa obowiązki i wskazuje organy/podmioty odpowiedzialne za poszczególne elementy PDK.

Dodatkowym dokumentem, który został uwzględniony w trakcie tworzenia trybu ogłaszania działań krótkoterminowych i może być uwzględniany przy realizacji planu działań krótkoterminowych są wytyczne określania ryzyka wystąpienia przekroczenia oraz wystąpienia przekroczenia substancji w powietrzu wydane przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska dla Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska.
Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego we współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Katowicach przygotował kompendia z Planu działań krótkoterminowych.

Kompendia stanowią wyciąg z PDK i dedykowane sa dla poszczególnych typów jednostek samorządu terytorialnego w województwie śląskim, tj: gmin, starostw powiatowych, miast na prawach powiatu.

Załączniki
Plan działań krótkoterminowych [PDF 700,4kB]
PDK – realizacja przez gminę [PDF 490,3kB]
PDK – realizacja przez Miasto na prawach powiatu [PDF 513,7kB]
PDK – realizacja przez starostwo powiatowe [PDF 517,8kB]