IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórniczych

 LIFE-IP COALA LIFE-IP COALA

Województwo Śląskie, jako współbeneficjent, zostało zaproszone przez Kraj Morawsko-Śląski (Republika Czeska) do wspólnej realizacji międzynarodowego projektu partnerskiego w ramach programu LIFE Unii Europejskiej. W dniu 3 marca 2021 roku Zarząd Województwa Śląskiego wyraził zgodę na przystąpienie Województwa Śląskiego do projektu zintegrowanego LIFE pn. „IP LIFE for Coal Mining Landscape Adaptation”/ „IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórniczych” [LIFE IP COALA]. Projekt o akronimie LIFE20 IPC/CZ/000004 – LIFE-IP COALA dofinansowany jest w 60% ze środków programu LIFE Unii Europejskiej, w 40 % środków stanowi wkład własny partnerów. Dla dwóch polskich partnerów Głównego Instytutu Górnictwa oraz Województwa Śląskiego 35% środków finansowanych będzie z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a jedynie 5 % z budżetów własnych tych partnerów.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest systemowe rozwiązywanie skutków zmian klimatu (na poziomie regionalnym) poprzez realizację regionalnej strategii adaptacyjnej oraz znalezienie synergii pomiędzy przeciwdziałaniem zmianom klimatu a pozostałymi wyzwaniami, jakimi są na przykład neutralność węglowa czy transformacja.

Partnerzy projektu

Beneficjent koordynujący

Współbeneficjenci projektu

Budżet projektu

Całkowita wartość projektu wynosi 15 833 242 EUR, w tym:

  • Program LIFE UE: 9 499 946 EUR
  • Wkład własny partnerów: 6 333 296 EUR

Wartość projektu dla województwa śląskiego:

Łączny budżet: 702 160 EUR

Kwota dofinansowania LIFE UE (60%): 421 296 EUR

Kwota dofinansowania NFOŚiGW (35%): 245 756 EUR

Wkład własny z budżetu województwa (5%): 35 108 EUR

Okres realizacji projektu

Realizacja projektu to 10 lat od 12/2021 do 12/2031, w podziale na cztery 2,5 letnie fazy. Udział Województwa Śląskiego planowany jest na pierwsze 5 lat realizacji projektu w ramach:

  • I fazy od 01/2022 do 06/2024
  • II fazy od 07/2024 do12/2026

Udział Województwa Śląskiego w projekcie

Udział Województwa Śląskiego w projekcie zintegrowanym LIFE pozwoli na pogłębienie współpracy, wymianę doświadczeń i wykorzystanie dobrych praktyk Kraju Morawsko-Śląskiego w zakresie adaptacji do zmian klimatu terenów pogórniczych, a także opracowanie ze środków projektu „Regionalnego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Województwa Śląskiego”. Dokument ten będzie stanowił odpowiedź na potrzebę przygotowania regionu na coraz bardziej widoczne i odczuwalne skutki zmian klimatu, a jednocześnie stanie się dokumentem operacyjnym pomocnym przy wdrażaniu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” – Zielone Śląskie.

Dodatkowo, w ramach projektu planuje się m.in.:

  • badanie opinii publicznej – mieszkańców województwa śląskiego na temat skutków zmian klimatu i potrzeb adaptacyjnych, które będzie porównywalne z tożsamym badaniem wykonanym po stronie czeskiej
  • organizację dwóch edycji Szczytu Klimatycznego „CLIMATE-CON” (PL 2023 r., CZ w 2026 r.)
  • opracowanie zbioru najlepszych praktyk
  • zagraniczne podróże studyjne w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk
Załączniki
Ulotka dotycząca projektu LIFE-IP COALA [PDF 2,7MB]
Raport z badania opinii publicznej nt. skutków zmian klimatu [PDF 617,1kB]

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego
Program LIFE UE
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Więcej informacji na temat projektu zintegrowanego LIFE