Projekt zintegrowany LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA

 Logo projektu Logo projektu

4 sierpnia 2021 r. pomiędzy Województwem Śląskim i Województwem Małopolskim została podpisana umowa o współpracy partnerskiej na realizację przedsięwzięcia pn. LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”. Projekt o akronimie LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005 dofinansowany jest ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Cel główny projektu

Nadrzędnym celem projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA jest pełne wdrożenie małopolskiego Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii.

Cele dla województwa śląskiego:

 • W Województwie Śląskim podjęte zostały czynności dotyczące realizacji usług badawczych polegających na analizie klimatu dla województwa śląskiego oraz usługi badawczej polegającej na określeniu stanu referencyjnego i potencjału OZE w naszym województwie. Wyniki analiz będą postawą do zaplanowania i przygotowania regionalnych dokumentów uwzględniających zmiany klimatu oraz politykę klimatyczną. 
 • Wymiana informacji i budowanie współpracy na rzecz realizacji wspólnych zadań związanych z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększeniem udziału energii ze źródeł odnawialnych dzięki zestawowi otwartych narzędzi internetowych (mapy potencjału OZE i kalkulatora doboru instalacji OZE).
 • Zwiększenie świadomości mieszkańców Śląska na temat zmian klimatu oraz zapewnienie odpowiedniego reagowania na zmiany behawioralne dzięki kampaniom informacyjno –edukacyjnym.

Partnerzy projektu

Partnerami projektu są: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Województwo Śląskie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Europejskie Centrum Czystego Powietrza, Kraków, Tarnów, Nowy Sącz oraz 18 powiatów: bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, limanowski, miechowski, myślenicki, nowotarski, nowosądecki, olkuski, oświęcimski, proszowicki, suski, tarnowski, wadowicki, wielicki.

Projekt realizowany będzie przy wsparciu partnerów zagranicznych: Instytutu ds. Energii, Klimatu i Środowiska w Wuppertalu (Niemcy) oraz Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego w Cottbus (Niemcy).

Budżet projektu

Całkowita wartość projektu wynosi 16 407 518 mln euro (ok. 70 mln zł), w tym:

 • Program LIFE: 42,3 mln zł,
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 24,6 mln zł, 
 • Wkład własny partnerów: 3,5 mln zł.

Wartość projektu dla województwa śląskiego:

 • Łączny budżet: 338 324 EUR (ok. 1,5 mln zł)
 • Kwota dofinansowania UE (60%): 202 995 EUR (ok. 917 tys. zł)
 • Kwota dofinansowania NFOŚiGW (35%): 118 413 EUR (ok. 535 tys. zł)
 • Wkład własny (5%): 16 916 EUR (ok. 76 tys. zł)

Okres realizacji projektu:

 • Data rozpoczęcia: 01.01.2021 r.
 • Data zakończenia: 31.12.2030 r.

Udział Województwa Śląskiego w projekcie:

 • I faza: od 01.01.2021 r. do 30.06.2023 r.
 • II faza: od 1.07.2023 r. do 31.12.2025 r.

Zadania Województwa Śląskiego w projekcie:

Działanie C1. Analiza klimatu dla województwa śląskiego

W ramach działania C.1 Województwo Śląskie zleciło Politechnice Śląskiej (Centrum Ochrony Klimatu i Środowiska) realizację usługi badawczej polegającej na wykonaniu analizy klimatu dla województwa śląskiego.

Cel badania:

Celem głównym badania było pozyskanie kompleksowej wiedzy o zmianach klimatu zachodzących na obszarze województwa śląskiego. Podstawą analizy było przedstawienie szczegółowych informacji o źródłach emisji CO2 w województwie śląskim i wskazanie tych sektorów, które są najbardziej emisyjne.

Celem szczegółowym badania było zmapowanie wyników badań naukowych pozwalających na zobrazowanie zagrożeń związanych ze zmianami klimatu i emisjami CO2 oraz wskazanie działań i środków, które będą najbardziej skuteczne w ograniczaniu negatywnych konsekwencji zmian klimatu.

Wyniki badań: Raport wynikowy C.1

Działanie C3. Analiza stopnia wykorzystania OZE w województwie śląskim – określenie stanu referencyjnego

W ramach działania C.3 Województwo Śląskie zleciło Politechnice Śląskiej (Katedra Techniki Cieplnej) realizację usługi badawczej polegającej na analizie stopnia wykorzystania OZE w województwie śląskim - określenie stanu referencyjnego

Cel badania:

Celem badania było pozyskanie informacji szczegółowych w tym określenie stanu referencyjnego wykorzystania OZE, wskazanie scenariuszy wpływu energii z OZE na system energetyczny oraz wskazanie potrzeb i możliwości rozwoju sektora OZE w województwie śląskim.

Wyniki badań: Raport wynikowy C.3

Działanie C3. Mapa potencjału OZE

Prace nad mapą dla województwa śląskiego zostały rozpoczęte w 2023 roku przez Akademię Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. W ramach opracowania mapy GIS zostanie przenalizowany lokalny potencjał energii odnawialnej na podstawie dostępnych danych geologicznych, klimatycznych i innych. Każda lokalizacja i OZE zostaną przeanalizowane pod kątem możliwości środowiskowych, technologicznych i ekonomicznych.

Mapa GIS w połączeniu z kalkulatorem doboru instalacji OZE (online) pozwoli wybrać optymalne technologie OZE w konkretnej lokalizacji i porównać różne opcje OZE pod względem wydajności, kosztów operacyjnych, nakładów finansowych itp. Kalkulator pozwoli na integrację różnych technologii OZE i ich porównanie pod względem opłacalności.

Działanie E1. Przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej na terenie województwa śląskiego

W ramach działania Województwo Śląskie zrealizowało kampanię medialną digital i outdooru na terenie województwa śląskiego o tematyce ekologicznej „Klimat dla Pokoleń”.

Kampania została przeprowadzona w terminie:

 • Runda I: 19.11.2022 – 18.12.2022
 • Runda II: 01.03.2023 – 31.03.2023

Cel kampanii

Celem kampanii medialnej było zwiększenie świadomości mieszkańców województwa śląskiego nt. zachodzących zmian klimatu. Kampania medialna miała charakter regionalny i objęła swoim zasięgiem teren województwa śląskiego. Kampania została przeprowadzona w serwisach internetowych (emisja spotu oraz statyczna reklama banerowa), emitowana na ekranach LCD w Kolejach Śląskich (emisja spotu), na banerach typu citylight oraz na paczkomatach.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Logo projektu Klimat dla Pokoleń Klimat dla Pokoleń Klimat dla Pokoleń

Załączniki
Raport wynikowy C.1 [PDF 487,3kB]
Raport wynikowy C.3 [PDF 403,0kB]

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego
Więcej informacji nt. projektu zintegrowanego LIFE
Program LIFE - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
LIFE Programme - Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska

Filmy