Projekt AIR TRITIA

graf. TRITIA graf. TRITIA
Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zaniczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich w regionie TRITIA (kraj morawsko-śląski, województwo opolskie, województwo śląskie oraz kraj żyliński)

Jakość powietrza w obszarach nadmiernie zanieczyszczonych jest nadal zarządzana na poziomie lokalnym. Jednocześnie zanieczyszczenie powietrza jest szczególnym problemem z uwagi na jego przekraczanie granic i charakter transgraniczny, w związku z tym, nie można nim skutecznie zarządzać tylko na poziomie krajowym lub regionalnym.

Projekt AIR TRITIA ma na celu zwiększenie możliwości zarządzania jakością powietrza przez organy sektora publicznego poprzez opracowanie jednolitej bazy informacji przestrzennej, wprowadzenie nowych narzędzi do zarządzania i prognozowania zanieczyszczeń powietrza oraz strategii jakości powietrza.

Wspólne podejście do zarządzania jakością powietrza na poziomie funkcjonalnych obszarów miejskich będzie oparte na szczegółowym matematycznym modelowaniu i weryfikacji różnych typów pomiarów z wykorzystaniem superkomputerów. W ramach projektu zostaną również określone sposoby przekazywania informacji na różnych terytoriach, zostaną zdefiniowane pomiary służące ograniczeniu emisji, wypracowane zostaną propozycje legislacyjne dotyczące skuteczniejszego wdrażania zintegrowanej strategii zarządzania jakością powietrza na poziomie terytorialnym.

W ramach projektu AIR TRITIA system obejmuje pięć miast i powiązanych obszarów miejskich (Opawa, Ostrawa, Opole, Rybnik i Żylina) oraz cały obszar TRITIA (krajmorawsko-śląski, województwo opolskie i śląskie oraz kraj żyliński).

Załączniki
Szczegóły działań projektowych [PDF 2,1MB]

Linki do stron zewnętrznych
Szczegóły działań na stronie projektu